Výsledky ČŠI

 

Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát

____________________________________________________________________________________________________________

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj. ČŠIB-445/15-B

Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení

Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace

Sídlo

Sebranice 133, 679 31 Sebranice

E-mail školy

skola.sebranice@seznam.cz

75022443

Identifikátor

600106039

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Bohumilou Jeřábkovou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Obec Sebranice

Místo inspekční činnosti

Sebranice 133

Termín inspekční činnosti

8. - 10. duben 2015

Inspekční činnost byla zahájena dne 8. dubna 2015 předložením Pověření k inspekční činnosti Čj. ČŠIB-455/15-B ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Sebranice, okres Blansko, příspěvkové organizace (dále „škola“).

Předmět inspekční činnosti

 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Inspekční činnost podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Charakteristika

 

Škola vykonává činnost základní školy pro 1. – 4. ročník (dále „ZŠ“) s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků, mateřské školy (dále „MŠ) s nejvyšším povoleným počtem 25 dětí, školní družiny s nejvyšším povoleným počtem 25 účastníků zájmového vzdělávání a školní jídelny v souladu s údaji uvedenými v rejstříku škol a školských zařízení.
Kapacita školy byla v posledních třech letech využita na cca 87 % (37 % v ZŠ a 100 % v MŠ), počet dětí v MŠ neubýval, je tedy reálný předpoklad že počet žáků v ZŠ se bude zvyšovat z řad dětí MŠ.
MŠ měla ke dni inspekce zapsaných 25 dětí. Z celkového počtu přijatých dětí vzdělávala v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pro školní rok 2014/2015 bylo možné přijmout dětí z 10 přihlášených. Vzdělávání v MŠ probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV“), platného od 1. září 2012. Základní měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činila 300 Kč. Provoz MŠ byl od 6:30 do 15:30 hodin.
Dvojtřídní ZŠ (I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída – 3. a 4. ročník) ke dni inspekce vzdělávala celkem 20 žáků podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. září 2012 (dále „ŠVP ZV“). Ve školním roce 2014/2015 ZŠ neevidovala žádného žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedno oddělení školní družiny navštěvovalo 15 účastníků zájmového vzdělávání. Osobnostní rozvoj žáků pozitivně ovlivňovala nabídka zájmových činností (míčové hry, dramatický kroužek, hra na flétnu), které zajišťovaly učitelky ZŠ i MŠ.
Škola sídlila ve starší dvoupodlažní budově umístěné uprostřed obce u hlavní komunikace. Jednotřídní MŠ byla umístěna společně se ZŠ v 1. poschodí budovy. V přízemí měly děti stabilní lehárnu. Školní jídelna připravovala stravu pro děti, žáky a zaměstnance školy.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů

 

Ředitelka školy byla do funkce jmenována na základě konkurzního řízení v roce 2012. Splňovala zákonem stanovené požadavky pro její výkon. K účinnému řízení školy přispívaly její manažersko-organizační dovednosti i dlouholeté praktické zkušenosti, které získala v předchozích letech ve funkci zastupující ředitelky tohoto subjektu. Konkrétně vymezila kompetence a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců, díky každodenním osobním kontaktům současně vnímala jejich podněty a připomínky a využívala je při plánování další práce. Činnost školy pečlivě kontrolovala a pravidelně komplexně vyhodnocovala ve všech jejích součástech. Přínosem pro zlepšování pedagogického působení byla také kvalitně prováděná hospitační činnost (v MŠ, ZŠ i ŠD), která učitelkám poskytovala dostatečnou zpětnou vazbu pro jejich sebehodnocení. Přestože ředitelka přistupovala k řízení školy velmi zodpovědně a průběžně se aktivně vzdělávala, zejména ve vedení povinné dokumentace se projevila její malá orientace v současných právních předpisech. Některé dokumenty nebyly v souladu se zákonnými požadavky, byly v nich uvedeny neplatné zákony, vyhlášky a rozporné informace. Školní řád ZŠ neobsahoval podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců žáků. Neuváděl zásady a způsob sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení. Ve školním řádu MŠ chyběly podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, práv zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Provázanost předškolního a základního vzdělávání podporovala společná jednání pedagogické a provozní rady. Z jejích zápisů bylo zřejmé, že projednávala všechny oblasti ovlivňující kvalitu vzdělávání, více se  však zabývala záležitostmi ZŠ, než problematikou MŠ.
 
Předškolní vzdělávání zajišťovala učitelka a ředitelka školy. Obě splňovaly odbornou kvalifikaci pro činnost, kterou vykonávaly. Výhodou personálních podmínek MŠ byly celé pracovní úvazky, které však nebyly zcela efektivně využity ve prospěch dětí a v souladu s režimem dne. Kvalitu vzdělávání v ZŠ ovlivňovaly velmi dobré personální podmínky. Výuku vedly dvě zkušené učitelky s požadovanou odbornou kvalifikací, z nichž jedna pracovala na částečný úvazek jako vychovatelka ŠD. Všechny učitelky včetně ředitelky se hojně účastnily dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) a získané poznatky uplatňovaly ve vzdělávacím procesu. Navštěvované semináře byly zaměřené zejména na evaluaci, plánování, individualizaci, ICT a na další oblasti potřebné pro zvyšování úrovně vzdělávání.
 
Školní poradenství zajišťovala vzhledem k velikosti ZŠ a počtu žáků ředitelka spolu s ostatními učitelkami. Přehledně vedly dokumentaci žáků vyšetřených poradenskými zařízeními. V době inspekční činnosti evidovaly dva žáky, u kterých je při vzdělávání potřeba více zohledňovat jejich problémy. Malé třídní kolektivy umožňovaly  učitelkám uplatňovat individuální přístup ke všem žákům a diferenciaci nároků a požadavků podle jejich schopností a možností. ZŠ velmi zodpovědně přistoupila k výuce žákyně, která se v uplynulých dvou letech vzdělávala v cizím jazyce v zahraničí. Zpracovala pro ni individuální plán rozvoje, který plně respektoval vzdělávací potřeby žákyně a obsahoval také hodnocení realizace opatření. Prevenci sociálně patologických jevů v ZŠ zabezpečovala školní metodička prevence, která pro tuto oblast neabsolvovala specializační studium. Uplatňovaný Program primární prevence zahrnoval aktivity zaměřené zejména na nácvik komunikačních a asertivních dovedností, problémy v mezilidských vztazích a na podporu zdravého životního stylu. Přínosem pro žáky bylo kromě účasti na akcích a projektech také zařazení praktických preventivních dovedností přímo do výuky. ZŠ ve sledovaném období nemusela řešit projevy nežádoucího chování žáků.
 
Naplňování ŠVP PV příznivě ovlivňovaly materiální podmínky. MŠ využívala pro vzdělávání dětí vnitřní prostory budovy, dvůr a školní zahradu vybavenou různými hracími prvky pro pohybové a rekreační aktivity. Interiér MŠ působil příjemně a útulně, což bylo jedním z dobrých předpokladů pro kvalitní vzdělávání. K podnětnosti prostředí přispívala výzdoba dětskými výtvarnými pracemi. Děti měly k dispozici stabilní lehárnu a velkou členitou třídu, která jim poskytovala potřebné zázemí pro nejrůznější individuální a skupinové činnosti. Výhodou stabilní lehárny bylo, že si děti mohly nechat rozehranou hru ve třídě a později v ní pokračovat. Efektivitu vzdělávání příznivě ovlivňoval dostatek rozmanitých učebních pomůcek a hraček, tělovýchovného náčiní, výtvarných potřeb a dětských knih. Pomůcky byly umístěny ve starých skříních, některé z nich byly uzavřené nebo umístěny příliš vysoko, což nepodporovalo samostatnost dětí při jejich braní a ukládání. Uspořádání herních koutů poskytovalo dětem potřebné soukromí. Dětský sedací nábytek odpovídal jejich různé tělesné výšce. K podpoře informační gramotnosti sloužil počítač, který děti velmi dobře samostatně využívaly.
 
 

 

Třídy a další prostory ZŠ vytvářely motivující prostředí pro realizaci vzdělávání. Výuka žáků probíhala ve dvou prostorných třídách a učebně výtvarné výchovy. Třídy byly vybaveny výškově stavitelným žákovským nábytkem, audiovizuální technikou a koberci pro relaxační či vzdělávací aktivity žáků. Velkým pozitivem pro podporu informační gramotnosti žáků byla dobrá vybavenost školy prostředky informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) – 2 interaktivní tabule a 11 počítačů, které byly umístěny ve třídách a žáci tak s nimi mohli ve výuce bezprostředně pracovat. Celkově ZŠ disponovala dostatečným množstvím moderních učebních a názorných pomůcek, které byly v průběhu vzdělávání účelně používány. Pohybové aktivity žáků škola realizovala výukou plavání, bruslení, využívala víceúčelové hřiště nedaleko školy nebo příležitostně malý sál Kulturního domu.
 
V oblasti zajištění bezpečného prostředí pro vzdělávání dětí a žáků bylo z předložené dokumentace a fyzickou prohlídkou prostor školy zjištěno, že se škola touto problematikou dostatečně zabývala. Vyhledávala a hodnotila rizika, v případě zjištění přijímala opatření k jejich eliminaci. Nastavila rovněž pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při zdolávání mimořádných situací. Za období posledních tří let evidovala minimální počet školních úrazů – 2 úrazy (1 dítě MŠ a 1 žák ZŠ) ve školním roce 2013/2014.
 
Škola pro svoji činnost využívala více zdrojů financování. Hlavním zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (na mzdy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje spojené s výchovou a vzděláváním, především učební pomůcky a DVPP) a dále příspěvek zřizovatele na provoz školy, jehož výše ale v posledních dvou letech zaznamenala výrazný pokles, a to cca o 66 %. Další finanční prostředky byly získávány z rozpočtu MŠMT a také prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU Peníze školám, určeného zejména k podpoře jazykové a informační gramotnosti žáků. Menší část příjmů tvořily vlastní prostředky získané prostřednictvím školného a stravného dětí a žáků, hrazeného jejich zákonnými zástupci. V malé míře se škole dařilo získávat sponzorské dary od fyzických a právnických osob. Škola měla ve sledovaném období dostatek finančních prostředků k zajištění vzdělávání podle školních vzdělávacích programů.
 

V posuzované oblasti převažoval požadovaný stav. Rizika byla zjištěna ve vedení povinné dokumentace.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

 

Škola zajistila všem dětem a žákům rovné příležitosti ke vzdělávání jak při přijímacím řízení, kdy postupovala podle platných právních předpisů a stanovených kritérií, tak i v průběhu činností. Školní matrika byla vedena v listinné podobě a obsahovala všechny údaje požadované školským zákonem.
 
ŠVP PV nevycházel důsledně z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Oblast podmínek vzdělávání byla uvedena bez dalších záměrů, co je třeba upravit, zlepšit či vytvořit. Úplně chyběly stávající věcné podmínky vzdělávání. V charakteristice vzdělávacího programu nebyly uvedeny uplatňované metody práce. Integrované bloky neobsahovaly okruhy činností a očekávané výstupy.
 
Klidná a přátelská atmosféra pozitivně ovlivňovala realizaci činností a vytvářela příznivé psychosociální prostředí pro vzdělávání. Zdravý vývoj dětí podporovala nabídka ovoce a zeleniny, dostatečně dlouhý pobyt venku, čistění zubů a pravidelné zařazování pohybových aktivit. Individuální potřeba spánku a odpočinku byla většinou respektována. Jen angličtina, vedená lektorem za úplatu zařazená velmi brzy po obědě, narušovala klidný odpočinek dětí. Malou pozornost učitelky věnovaly využívání zavedeného pitného režimu, konvice byly pro samostatnou obsluhu dětí příliš těžké. Méně promyšlená byla organizace stravování. Při svačině byly mladší děti zbytečně obsluhované, na oběd měly vše připravené na stole a mladším dětem rozdávaly hlavní jídlo učitelky. Děti tak neměly možnost individuální volby množství jídla. Po obědě docházelo k dlouhému prostoji při čekání na děti, které ještě dojídaly.
 
Široká nabídka mimořádně poutavých činností působila na všechny smysly, vedla děti k tvořivosti, umožňovala jim zkoumat, objevovat, volit vlastní postupy, pomůcky a materiály. Při její přípravě však nebyly využívány poznatky získané z pozorování projevů dětí a vývojových specifik. Organizace provozu a průběhu vzdělávání umožňovala vyváženost a provázanost spontánních i řízených aktivit, což nebylo vždy důsledně využíváno. Po svačině děti zbytečně uklízely hračky a věnovaly se poměrně dlouhým společným řízeným činnostem, které však byly velmi zajímavé a promyšleně připravené. Dětem umožňovaly rozvíjet schopnost samostatně nalézat řešení a pochopit smysluplnost získaného poznatku nebo dovednosti pro život. Učitelky u dětí podporovaly zejména přírodovědnou gramotnost (experimentování, záměrné pozorování pod lupou, péče o květiny a malou třídní zahrádku, přesazování rostlin, práce s přírodninami, atd.) a matematickou (společenské a pohybové hry s pravidly, třídění předmětů, hry s modelínou a na počítači - paměť, poslech, atd.). U nejstarších dětí MŠ sice zavedla vhodný systém přípravy na přechod do základního vzdělávání, zadávané úkoly ale nebyly diferencovány podle jejich potřeb, možností a schopností.
 
ŠVP ZV neupravoval všechny informace požadované Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V identifikačních údajích nebyly uvedeny kontakty na zřizovatele školy. V části Charakteristika školy chyběly informace o dlouhodobých projektech, v části Charakteristika školního vzdělávacího programu nebyly upřesněny způsoby podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení nebo znevýhodnění. U průřezových témat nebyly uvedeny činnosti spojené s jejich realizací, některé okruhy průřezových témat zcela chyběly. Škola nezapracovala do učebních osnov předmětu Anglický jazyk očekávané výstupy v souladu s úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání k 1. září 2013.
 
Hlavním cílem ŠVP ZV bylo vytvoření bezpečného prostředí, kde se žáci cítí dobře, vybavit je zdravými návyky, dovednostmi a postoji, naučit znát hodnotu zdraví a snažit se je udržovat a posilovat. K tomu přispívalo zapojení školy do ročních nebo dlouhodobých projektů (Ovoce do škol, Recyklohraní, Normální je nekouřit, Zdravé zuby, Sbíráme s panem Popelou aj.). Organizace vzdělávání v ZŠ se řídila vypracovanými rozvrhy hodin pro jednotlivé ročníky v souladu s učebním plánem. Počty hodin v jednom sledu, délky přestávek, počty žáků ve třídách byly dodrženy. Disponibilní vyučovací hodiny ZŠ cíleně využila k posílení povinných předmětů (matematika, český jazyk, vyučovací předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět).
 
Průběh vzdělávání v ZŠ měl velmi dobrou úroveň. Provázela ho klidná tvůrčí atmosféra, při níž vyučující žáky cíleně vedly k dosahování očekávaných výstupů a stanovených konkrétních vzdělávacích cílů. Žáci byli přiměřeně svému věku vhodně motivováni propojením teorie s praxí a zařazováním mezipředmětových vztahů. Učivo jim bylo srozumitelně vysvětlováno a předkládáno v příčinných souvislostech. V rámci spojených ročníků byla výuka správně diferencována, činnosti byly dobře zorganizované a promyšlené. Uplatňované aktivizující metody a formy byly účinné, vedly k rozvoji osobnosti žáků a podpoře funkčních gramotností. Frontální výuka byla účelně prokládána samostatnou a kooperativní činností, prací ve skupinkách nebo ve dvojicích. Vyučující pomocí prvků dramatické výchovy a prožitkového učení udržovali aktivitu žáků a jejich zájem o výuku. Vhodně kladenými otázkami u nich rozvíjeli vyjadřovací schopnosti a logické myšlení. Žáci měli možnost pracovat s velkým množstvím různých pomůcek a materiálů (kartičky, obrázky, nástěnné obrazy, pracovní listy, pomůcky vyrobené učiteli aj.), včetně prostředků ICT. Efektivitu vzdělávání podporovala také vzájemná přirozená interakce mezi učitelkami a žáky. Ti byli v průběhu hospitované výuky ze strany vyučujících průběžně pozitivně hodnoceni pochvalou, popř. zdůvodněnou klasifikací. Málo však byli vedeni k sebehodnocení nebo vzájemnému hodnocení.
 

Průběh vzdělávání v ZŠ i MŠ měl velmi dobrou úroveň. Rezervy byly zjištěny ve školních vzdělávacích programech.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

 

Spoluprací s partnery škola zvyšovala kvalitu podmínek a výsledků vzdělávání. Zákonní zástupci dětí a žáků byli pravidelně informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání při každodenním kontaktu s učitelkami, na třídních schůzkách, prostřednictvím nástěnek, webových stránek a na dnech otevřených dveří. Při organizaci akcí pro rodiče vycházela dle sdělení ředitelky iniciativa spíše ze strany školy, rodiče podporovali její činnost zejména drobnými věcnými daryŠkola rodičům poskytovala také obvyklou poradenskou péči v případě vzdělávacích problémů dětí a žáků. Školská rada zatím nebyla plně využita ve prospěch zkvalitňování práce školy, její činnost se omezovala především na projednávání a schvalování zákonem stanovené dokumentace. Zřizovatel poskytoval škole standardní objem finančních prostředků k zajištění jejího bezproblémového chodu. Pozitivem pro realizaci školních vzdělávacích programů byla komunikace školy s místními i okolními organizacemi (hasiči, obecní knihovna aj.). Spolupráce s poradenskými zařízeními spočívala zejména v zajišťování logopedické péče a pořádání besed s rodiči předškolních dětí.
 
MŠ vytvořila systém vyhodnocování, který dobře popsala ve ŠVP PV. Pravidelně po ukončení tematického celku hodnotila nabízené činnosti a naplňování dílčích vzdělávacích cílů. Učitelky vedly záznamy o dětech, které se ale týkaly spíše jejich znalostí než zjišťováním úrovně očekávaných výstupů. Zjištěné informace o dětech nesloužily pro smysluplnou přípravu individualizované vzdělávací nabídky.
 
Pro další příznivý rozvoj a vzdělávání prokazovaly nejstarší děti nejvýraznější výsledky v oblastech kompetencí k učení, komunikativních a sociálních. Dokázaly vhodně formulovat věty, samostatně vyjadřovat myšlenky, otázky i odpovědi. Mezi sebou i s dospělými komunikovaly bez zábran, měly velmi dobrou slovní zásobu. K sobě navzájem se chovaly přátelsky, pomáhaly si, domlouvaly se a spolupracovaly. Zvládaly soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat a experimentovat. Měly velmi dobré poznatky o světě přírody, která je obklopuje. Dokázaly pracovat podle pokynů, řešit zadaný úkol, soustředit na činnost a dokončit ji, prožívaly radost z povedeného. Reprodukovaly říkanky, rytmizovaly, zpívaly písničky. Byly samostatné při úklidu hraček a převlékání, uměly zacházet s předměty denní potřeby. Měly upevněné hygienické a společenské návyky. Zajímaly se o knihy, hledaly informace v encyklopedii. Byly aktivní, měly přiměřené vědomosti o právě probíhajícím tématu. Zvládaly základní pohybové dovednosti a vědomě napodobovaly jednoduché pohyby podle vzoru. K velmi dobrým výsledkům vzdělávání přispíval laskavý přístup učitelek a vzájemná partnerská komunikace. Bezproblémový přechod dětí k základnímu vzdělávání podporovalo organizování tzv. Edukativně stimulační skupiny za přítomnosti rodičů a úzká spolupráce ZŠ.
 
ZŠ měla zavedený systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků. K tomu, aby byl systém plně funkční, je potřeba po formální stránce začlenit zásady a způsob sebehodnocení žáků do ŠVP ZV, školního řádu ZŠ a přímo ve vzdělávání rozvíjet u žáků dovednosti spojené se sebehodnocením. ZŠ pečlivě sledovala úspěšnost žáků také při jejich přechodu do 5. ročníku spádových škol (ZŠ a MŠ Kunštát, ZŠ Voděrady). Pro snadnější adaptaci žáků byla přínosná kromě konzultací návaznosti ŠVP ZV také spolupráce se spádovými školami při pořádání kulturních a sportovních akcí. Podklady k hodnocení individuálních výsledků vzdělávání učitelky získávaly prostřednictvím čtvrtletních a pololetních písemných prací, vlastních testů, diktátů aj. Externí komerční testování ZŠ zatím nevyužila. Individuální a skupinové výsledky pravidelně projednávala a vyhodnocovala na jednáních pedagogické rady. Ve sledovaném období posledních tří let škola neevidovala žádného neprospívajícího žáka. Celkové výsledky vzdělávání škola pravidelně prezentovala ve výroční zprávě.
 
Žáci měli dobré znalosti přiměřené svému věku. Zvládali samostatně plnit zadané úkoly, uměli dobře pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách. Dokázali obhájit svůj názor, prezentovat své myšlenky a výsledky své práce. Přirozeně dodržovali nastavená pravidla chování, byli k sobě navzájem ohleduplní, zdravili, přirozeně komunikovali mezi sebou i s pracovníky školy. Dosahovali dobrých výsledků zejména v oblasti matematické, informační a jazykové gramotnosti a při osvojování kompetencí k učení, k řešení problémů, pracovních a komunikativních. Matematická gramotnost byla podporována procvičováním numerického počítání v příslušných oborech, dodržováním logických postupů a upevňováním algoritmů při řešení slovních úloh. Velmi dobrá názornost a zařazování aktivizujících metod u žáků účinně rozvíjely matematické myšlení. Čtenářská a jazyková gramotnost byla posilována při práci s textem, žáci dokázali vyhledávat informace a pracovat s nimi. Prokazovali velmi dobré čtenářské dovednosti, uměli používat gramatické učivo z hláskosloví, tvarosloví a skladby. Důraz na čtenářskou gramotnost byl patrný i v předmětech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. ZŠ věnovala velkou pozornost podpoře cizojazyčné gramotnosti. Jazykové dovednosti a znalosti žáků v anglickém jazyce byly na dobré úrovni. Žáci rozuměli běžným pokynům učitele a reagovali na ně. Uměli v daném jazyce vést jednoduchý dialog s učitelem i mezi sebou navzájem. Velmi přínosné bylo vedení hodiny v příslušném jazyce, důsledné upevňování zásad správné výslovnosti a systematická práce s chybou. Rozvoj přírodovědné gramotnosti byl podpořen zařazováním praktických aktivit a experimentů, dílčími projekty s environmentální tématikou. Žáci mohli sami objevovat zákonitosti a principy jevů a problémů. ZŠ se intenzivně zaměřovala na rozvoj informační gramotnosti. Prostřednictvím interaktivních tabulí a počítačů bylo žákům prezentováno nejen nové učivo, měli také možnost aktivně řešit úkol nebo si opakovat učivo pomocí jednoduchých softwarových aplikací a didaktických her. O dobrých tvořivých dovednostech žáků svědčilo velké množství žákovských výrobků menšího či většího formátu, které vytvářely podnětné a estetické prostředí pro vzdělávání.
 

 

Výsledky vzdělávání žáků ve vztahu k ŠVP ZV odpovídaly požadované úrovni. Úroveň výsledků vzdělávání dětí v dosahování sociálních a komunikativních kompetencí byla až nadstandardní.

Závěry

 

K silným stránkám MŠ patřila odborná kvalifikovanost učitelek a celé pracovní úvazky, bohatá vzdělávací nabídka, podpora informační, matematické a přírodovědné gramotnosti, velmi dobré výsledky vzdělávání dětí, příznivé klima ve třídě a vzájemné přátelské vztahy. Pozitivem ZŠ bylo efektivní využívání ICT techniky podporující rozvoj informační gramotnosti žáků, uplatňování individuálního přístupu ke všem žákům, cílené využívání metod činnostního učení a vedení žáků k samostatnosti. Aktivní přístup všech učitelek k DVPP přispíval ke zkvalitňování vzdělávání.
 

Zásadní, na místě neodstranitelné nedostatky, se týkaly:

ŠVP ZV a ŠVP PV, školních řádů.

Ke zlepšení kvality vzdělávání Česká školní inspekce doporučuje:

 • promyslet organizaci ve prospěch plynulosti vzdělávání dětí,

 • nastavit účinný systém pedagogické diagnostiky a cíleně ji využívat pro přípravu činností podle potřeb a zájmu dětí,

 • rozvíjet u žáků dovednosti spojené se sebehodnocením a vzájemným hodnocením.

Od poslední inspekční činnosti v roce 2008 proběhly organizační změny ve vedení školy. Zastupující ředitelka školy byla jmenována na základě konkurzního řízení do funkce ředitelky školy a částečně se obměnil pedagogický sbor v ZŠ. Ve škole došlo k dalšímu zlepšení materiálních podmínek (výměna oken, dveří, podlahových krytin, vybavení zahrady, rekonstrukce školní kuchyně, modernizace a dokoupení ICT techniky pro děti a žáky, nákup nastavitelných stolků pro děti a žákovských lavic). Škola si udržela dobrou kvalitu vzdělávání. V ZŠ došlo k výrazně pozitivnímu posunu ve využívání ICT techniky ve výuce.

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.b@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

  • do 14 dnů odstranění zjištěných nedostatků podle Závěrů písm. b) v oblasti školních řádů a zaslání zprávy o odstranění,

  • do 31. srpna 2015 odstranění zjištěných nedostatků podle Závěrů písm. b) v oblasti školních vzdělávacích programů a zaslání zprávy o odstranění.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

 

 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Obce Sebranice č. j. 01/09 ze dne 12. května 2009
 2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení IZO: 102 007 225 (základní škola), IZO: 118 100 696 (mateřská škola), IZO: 118100718 (školní družina) a IZO 118100700 (školní jídelna) tisk ze dne 1. dubna 2015
 3. S 1 - 01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2014 ze dne 26. září 2014
 4. Z 2 - 01 Výkaz o školní družině - školním klubu podle stavu k 31. 10. 2014 ze dne 5. listopadu 2014
 5. M 3 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2014 ze dne 26. září 2014
 6. Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2014 ze dne 6. listopadu 2014
 7. Jmenování do funkce ředitelky s účinností od 1. srpna 2012 ze dne 14. června 2012
 8. Osvědčení o absolvování studia pro ředitele škol a školských zařízení ze dne 20. března 2014
 9. Výjimka z počtu dětí (na 25 dětí ve třídě) ze dne 10. února 2014
 10. Žádost o povolení výjimky z počtů žáků (na 11 žáků ve třídě) ze dne 10. února 2014
 11. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od 1. září 2012
 12. Hodnocení výchovně vzdělávací práce v MŠ za školní rok 2013/2014 ze dne 27. srpna 2014, Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014 ze dne 27. srpna 2014
 13. Třídní vzdělávací program pro školní rok 2014/2015, Evaluace tematických celků ve vztahu k dílčím cílům z RVP PV
 14. Školní řád mateřské školy ze dne 27. srpna 2014
 15. Režim dne v mateřské škole ve školním roce 2014/2015
 16. Třídní kniha ve školním roce 2014/2015, Přehled docházky dětí do mateřské školy vedený od září 2014, Seznam dětí mateřské školy na školní rok 2014/2015
 17. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ze dne 5. února 2014
 18. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy
 19. Evidenční list pro dítě v mateřské škole (školní matrika)
 20. Vstupní záznam o dítěti, Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte, Pedagogická diagnostika, Záznamy o dětech
 21. Pracovní doba pedagogických pracovnic v mateřské škole na školní rok 2014/2015 ze dne 1. září 2014
 22. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. září 2012, včetně Dodatku platného od 1. září 2013
 23. Školní řád základní školy ze dne 27. srpna 2014
 24. Koncepce rozvoje školy ze dne 30. září 2012
 25. Organizační řád školy ze dne 27. srpna 2014
 26. Doklady o dosaženém nejvyšším pedagogickém vzdělání pedagogických pracovnic vedené ve školním roce 2014/2015 a osvědčení z absolvovaných seminářů v rámci DVPP od školního roku 2013/2014 do data inspekce
 27. Hodnocení DVPP za školní rok 2014/2015 ze dne 31. ledna 2015
 28. Plán DVPP a samostudia na školní rok 2014/2015 ze dne 27. září 2014
 29. Zhodnocení DVPP v období 2012 – 2014 ze dne 5. ledna 2015
 30. Plán v oblasti řízení na školní rok 2014/2015 ze dne 27. srpna 2014
 31. Plán vzdělávací práce v ZŠ na školní rok 2014/2015 ze dne 27. srpna 2014
 32. Plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2014/2015 včetně jeho zhodnocení za I. pololetí školního roku 2014/2015
 33. Kontrolní a hospitační činnost – záznamy vedené od školního roku 2012/2013
 34. Zápisy z jednání pedagogické a provozní rady vedené od školního roku 2012/2013
 35. Rozvrh hodin jednotlivých tříd a ročníků pro školní rok 2014/2015
 36. Dohledy nad žáky ve školním roce 2014/2015
 37. Třídní kniha, vedená ve školním roce 2014/2015 (2 ks)
 38. Notýsky, Žákovské knížky, vedené ve školním roce 2014/2015 (19 ks)
 39. Pololetní a závěrečné písemné práce, diktáty, desetiminutovky žáků od školního roku 2013/2014
 40. Listinná matrika školy (katalogové listy) vedená ve školním roce 2014/2015
 41. Třídní výkazy jednotlivých tříd vedené ve školním roce 2014/2015
 42. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015 (5 ks)
 43. Zprávy ze speciálně pedagogického a psychologického vyšetření evidované ve školním roce 2014/2015
 44. Program primární prevence ZŠ Sebranice rok 2014/2015 ze dne 27. srpna 2014
 45. Zápisy z třídních schůzek vedené ve školním roce 2014/2015
 46. Dotazníkové šetření včetně vyhodnocení za poslední tři roky
 47. Výroční zpráva o činnosti základní školy, mateřské školy za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014
 48. Vlastní hodnocení základní a mateřské školy za školní roky 2011/2011, 2011/2012 a 2012/2013 ze dne 30. srpna 2013
 49. Hodnocení činnosti školy za rok 213/2014
 50. Zápisy z jednání Školské rady vedené od školního 2013/2014
 51. Kniha úrazů ze dne 3. září 1996Záznam o úrazu (dítěte, žáka, studenta) pořadové číslo 1/2014 ze dne 14. ledna 2014, aktualizace ze dne 14. října 2014Záznam o provedeném školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ze dne 28. srpna 2014, Provozní řád školy ze dne 27. srpna 2014Řády školní zahrady, školní družiny, tělocvičny, Místní provozní bezpečnostní předpis (provozní řád) pro používání dětského hřiště ze dne 19. října 2007Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců škola a školská zařízení – činnost dětí a žáků ze dne 19. října 2007Vnitřní směrnice pro organizování školních výletů ze dne 5. ledna 2011, Zpráva o provedení prověrky BOZP za školní rok 2013/14 ze dne 10. září 2014Protokol o odborné technické kontrole č. 98/2014 provedené dne 6. května 2014 (tělovýchovné nářadí a dětského hřiště školy)
 52. Inspekční zpráva čj. ČŠI-1252/08-12 ze dne 16. června 2008
 53. Finanční vypořádání dotací, Výkaz zisku a ztráty, Účtový rozvrh a Výpis zkrácené hlavní knihy - rok 2012, 2013, 2014
 54. Zápis z jednání pořízený při inspekční činnosti v Základní škole a Mateřské škole, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace o projednání skutečností zjištěných při inspekční činnosti ze dne 10. dubna 2015

   

Poučení

 

Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na výše uvedenou adresu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.
 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Jihomoravském inspektorátu České školní inspekce.

 


 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy


 


 

 

 

Titul, jméno, příjmení, funkce

 

Mgr. Markéta Šustrová, školní inspektorka

Markéta Šustrová v. r.

Bc. Magda Kuchařová, školní inspektorka

Magda Kuchařová v. r.

Bc. Helena Svobodová, kontrolní pracovnice

Helena Svobodová v. r.

Bc. Dana Haláková, kontrolní pracovnice

Dana Haláková v. r.

Ing. Hana Šarounová, kontrolní pracovnice

Hana Šarounová v. r.


 

V Brně dne 30. dubna 2015


 

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy


 


 

Titul, jméno, příjmení, funkce

 

Bohumila Jeřábková, ředitelka školy

Bohumila Jeřábková v. r.

V Brně dne 13. května 2015