Školní vzdělávací program

Na tomto místě si můžete stáhnout nebo se podívat na dokumenty Śkolní vzdělávací program pro Mateřskou školu a také pro Základní školu.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZŠ.odt (199040)

Hodnocení prospěchu a chování žáka.odt (29833)

Charakteristiky předmětů v ZŠ.odt (28025)

ŠVP ZV od 1.9.2017-DODATEK- oblast TV.odt (17380)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu :

 

anglický jazyk-3_ ročník.pdf (45923)
anglický jazyk-4_ ročník.pdf (50827)
český jazyk a literatura-1_ ročník.pdf (63969)
český jazyk a literatura-2_ ročník.pdf (76525)
český jazyk a literatura-3_ ročník.pdf (70390)
český jazyk a literatura-4_ ročník.pdf (92840)
Hudební výchova-1_ ročník.pdf (54651)
Hudební výchova-2_ ročník.pdf (51703)
Hudební výchova-3_ ročník.pdf (52412)
Hudební výchova-4_ ročník.pdf (50413)
Pracovní činnosti-1_ ročník.pdf (55119)
Pracovní činnosti-2_ ročník.pdf (55780)
Pracovní činnosti-3_ ročník.pdf (56321)
Pracovní činnosti-4_ ročník.pdf (60852)

Matematika-1_ ročník.pdf (47887)
Matematika-2_ ročník.pdf (48002)
Matematika-3_ ročník.pdf (57196)
Matematika-4_ ročník.pdf (65863)
Prvouka-1_ ročník.pdf (60206)
Prvouka-2_ ročník.pdf (135695)
Prvouka-3_ ročník.pdf (99932)
Přírodověda-4_ ročník.pdf (50445)
Tělesná výchova -1_ ročník.pdf (37026)
Tělesná výchova -2_ ročník.pdf (37430)
Tělesná výchova -3_ ročník.pdf (37504)
Tělesná výchova -4_ ročník.pdf (41516)
Vlastivěda-4_ ročník.pdf (59493)
Výtvarná výchova-1_ ročník.pdf (55401)
Výtvarná výchova-2_ ročník.pdf (55681)
Výtvarná výchova-3_ ročník.pdf (55737)
Výtvarná výchova-4_ ročník.pdf (56002

 

ŠVP pro PV od 1.9.18.odt (73444)

 

 

 

Provozní řád školy

 

Základní údaje

 

Základní škola a Mateřská škola Sebranice, okres Blansko,

příspěvková organizace

679 31 Sebranice 133

tel.: 516 462 818 mobil: 739 516 483

IČO: 75022443

e-mali školy: skola.sebranice@seznam.cz

webové stránky: www.zssebranice.webnode.cz

 

Ředitelka: Mgr. Lucie Přichystalová

Zřizovatel: Obec Sebranice

 

Popis školy

 

Kapacita základní školy: 60 žáků

Kapacita mateřské školy: 25 dětí

 

Podmínky pro vyučování

Výuka se realizuje ve dvou kmenových třídách a třídě MŠ

 

Ve školním roce 2018/19:

navštěvuje základní školu: 24 žáků 

navštěvuje mateřskou školu: 25 dětí 

 

Podmínky pro tělovýchovnou činnost

 

Výuka tělesné výchovy byla prováděna v provizorní tělocvičně,která se nachází mimo budovu školy – v malém sále kulturního domu, v letních měsících venku na hřišti SHH Sebranice, které se nachází nedaleko školy nebo se využívá výceúčelové hřiště. Od dubna 2019 funguje po rekonstrukci malá tělocvična v budově školy.

 

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy

V odpoledních hodinách se v budově školy realizuje zájmová činnost žáků formou  kroužků. V letošním roce na škole působí 3 zájmové kroužky pod vedením učitelek ZŠ a MŠ a paní Wrubel ( hra na flétnu – Mgr. Šmerdová, dramatický kroužek -  p. uč. Bílková a Šuterová , sportovní hry - p. uč. Řeháček, kroužek AJ – p. Wrubel)).

Využívány jsou také PC v učebnách a interaktivní tabule pro žáky mimo vyučování – v ŠD

 

Vybavení školy

Škola je vytápěna plynovým topením. Učebny ZŠ, místnost pro MŠ jsou osvětleny zářivkami, v ostatních prostorách školy se svítí žárovkami. Schodiště a chodby jsou pokryté novou podlahovou krytinou z PVC. Podlahy v učebnách jsou kryty parketami, z části PVC a kobercem, ve třídě MŠ je ze dvou třeti koberec a z jedné třetiny lino.

Na chodbách a schodišti je dřevěný obklad, stěny WC mají do předepsané výše keramické obklady. V každé učebně je umyvadlo s tekoucí pitnou vodou.

Lékárnička je umístěna v ředitelně a ve třídě MŠ.

 

Místnost

Norma

Hodnoty ve škole

Max.počet žáků

I.třída

1,65 m na žáka

72m

30

II.třída

1,65 m na žáka

72m

30

MŠ.třída

1,65 m na žáka

80m

25

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1 záchodová kabina

pro prvních 20 a započatých 80 hochů

pro 14

 

1 záchodová kabina

pro prvních 10 a započatých 20 dívek

pro 14

 

3 pisoárové stání

pro prvních 10 a započatých 20 hochů

pro 14

 

1 umyvadlo u WC

pro prvních 10 a započatých 20 žáků

pro 14

 

 

 

Organizace vyučování

 

Organizace

Začátek vyučování: v 8 hod.

Vyučovací hodina: dodržována délka 45 minut.

Přestávky: 10 minut po každé vyučovací hodině

po 1.vyučovací hodině 20 minut

 

Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu hodin a režim dne vychází zejména ze zásad stanovených RVP pro základní vzdělávání a RVP pro předškolní vzdělávání.

 

Stravování

Je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v budově školy.

Doba vydávání obědů: od 11.45 do 12,45 hod.

 

Pitný režim

Pro žáky a děti MŠ je zajištěn po celou dobu vyučování a pobytu v MŠ čaj, který připravuje kuchařka.

Škola je zapojena do celostátního projektu „Ovoce do škol“- jedenkrát týdně žáci odebírají zdarma ovoce nebo zeleninu.

 

Pohybová výchova

Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny TV týdně. Žáci v průběhu čtyřleté školní docházky absolvují v rámci TV 20 hodin plaveckého výcviku a každý rok absolvují žáci 3. a 4. ročníku dopravní výchovu v Blansku.

V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky (relaxační, kompenzační cviky).

Vycházky a všestranné pohybové aktivity jsou také velice často zařazovány do plánu školy.

Otužování – žáci jsou vedeni k přiměřenému oblékání.

- v MŠ probíhá v letních měsících při pobytu v bazénu.

 

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

V učebnách je zajištěna teplota nejméně 20 – 25°C. Teplota povrchu podlahy neklesá pod 19°C. Teplota vzduchu na chodbách a v místnostech pro krátkodobý pobyt neklesá pod 18°C. V letním období je regulována teplota žaluziemi, které jsou nainstalovány v oknech směřujících na jižní a východní stranu. Žaluzie jsou vnitřní, natáčecí a vytahovací. Kontrola teploty vzduchu v místnostech s trvalým pobytem žáků je zajištěna nástěnnými teploměry umístěnými ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou na vnitřní stěně místnosti. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách, určených k trvalému pobytu žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C a při poklesu pod 16°C, z důvodu poruchy rozvodu tepla, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven, do odstranění závady.

 

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

 

Úklid školy zajišťuje uklizečka která se souhlasem ředitelky nakupuje čistící a desinfekční prostředky a toaletní potřeby, nutné pro provoz školy. Na žákovských toaletách je k dispozici teplá voda, tekuté mýdlo a papírové ručníky. V učebnách jsou umyvadla se studenou vodou, ručníky žáků visí u umyvadel a žáci si je nosí pravidelně domů k vyprání.

Úklid je prováděn v rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č.108/2001 Sb.- Viz náplň práce uklizečky.

 

Závěrečná ustanovení

 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy.Další výtisky jsou umístěny na vývěsce na chodbě ZŠ a šatně MŠ k nahlédnutí rodičům a na webových stránkách školy.

Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

Změny provozního řádu jsou prováděny podle potřeby, upravený provozní řád se označí datem, kdy byla úprava schválena na pedagogické poradě a podpisem ředitelky školy.

Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

Upravený provozní řád na tento školní rok byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015