Základní škola

 

 

ROZPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

Den:                             Učebna:                        Vychovatel(ka):

Pondělí                             II.                          Marek Řeháček

Úterý                                 I.                           Zuzana Šmerdová

Středa                              MŠ              Miroslava Bílková, Edita Šuterová

Čtvrtek                              II.                         Marek Řeháček

Pátek                                 II.                         Marek Řeháček

 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Sebranice

okr. Blansko, příspěvková org.

Plán vzdělávací práce v ZŠ na školní rok 2018/19

 

I.Výchova a vzdělávání

U žáků budeme rozvíjet všechny kompetence, které jsou vytyčené ve ŠVP pro ZV s přihlédnutím na indiv. možnosti žáků, dále budeme rozvíjet jejich osobnost tak, aby mohli samostatně myslet a rozhodovat se, učit je odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku.

Budeme budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Po celý školní rok se žáci budou podílet na vylepšování a zkvalitňování prostředí třídy, chodeb, jídelny,.. Zaměříme se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci dle svých možností – s přihlédnutím na jejich individuální rozvoj. Rozšiřující učivo budeme zařazovat podle schopností nadaných žáků. Zajistíme především důkladné procvičení a osvojení učiva s žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem formou odpoledního doučování.

I nadále budeme zefektivňovat a zkvalitňovat výuku prostřednictvím výukových programů v počítačích ( samostatná práce žáků) a na IT (zařazení nových výukových programů do výuky.

Zaměřit se na oblasti: - matematika – logické myšlení, matematickou gramotnost

- český jazyk – bude zřízen Čtenářský klub v rámci projektu EU „Šablony II.“ ,kterým podpoříme čtenářskou gramotnost žáků

- kultura – divadla, výchovné koncerty, výstavy, muzea, exkurze..,

- tělesná výchova – sportovní dny, sportovní olympiády, plavecký výcvik ...

1.Zdraví

V průběhu celého roku dbát o rozvoj žáků, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Bohužel se nám stále nedaří sehnat potřebné finance na opravu celého dvorku, proto pobyt na něm o přestávkách bude opět nemožný.

Nadále pokračovat v projektu Recyklohraní sběr baterií a vyřazených drobných elektrospotřebičů. Zapojit co největší počet žáků do průběžného plnění zadaných úkolů, pokračovat ve sběru starého papíru v rámci soutěže s panem Popelou.

Pokračovat v projektech MPP zařazením do vyučování v hodinách prvouky. Zařadit besedu na téma „Zdraví dětem“, která bude hrazena z projektu EU „Šablony II“(projektový den v ZŠ)

Formou her, soutěží skupinových prací a řízených pokusů ctít logo školy – ZDRAVÁ ŠKOLA ( např. Soutěž o nejzdravější jídelníček, týden zdravých svačin apod.

Pozornost věnovat hlavně estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících - vkusná výzdoba tříd a chodeb.

2. Poznatky a dovednosti

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech.

Nadále klást důraz na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Ale též nezapomínat na nadané žáky s rozvíjejícími podněty a úkoly. K tomu napomáhají různé zajímavé výukové programy na IT a PC.

Pracovat podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Dbát na individualitu jednotlivých žáků a na jejich možnosti.

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.

Zaměřit se na utváření a na základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě, zodpovědné přípravě.

Zařazovat do vyučovacích hodin účelně práci na PC ( výukové programy ve nevýchovných předmětech, práce s internetem, samostatné vyhledávání informací ) a na interaktivní tabuli, tím podporovat rozvoj nadaných žáků a motivovat ostatní k lepším vzdělávacím výsledkům.

3. Oblast sociální (životní hodnoty)

Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče a obecním úřadem.

Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti.

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimo výukové aktivity.

Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

4. Oblast společenská

Plánované školní projekty a akce:

 1. Projekt ,,Ovoce do škol“

 2. Projekt ,,Zdraví dětem“ interaktivní programy, pracovní listy

 3. Pokračování v projektu ,,Recyklohraní“ - probíhá průběžně po celý školní rok

 4. V rámci MPP – besedy a projekty ( s policií, hasiči, projekty...)

 5. Návštěva výchovných koncertů, divadelních představení, muzea, výstav, exkurzí dle plánu kulturních akcí na školní rok 2018/19

 6. Výlety zaměřené na téma – ,,Poznáváme své okolí“

 7. Od října do prosince v rámci TV – plavecký výcvik

 8. Každý měsíc bude prováděno s žáky hodnocení a sebehodnocení učebních výsledků, plnění úkolů a dodržování smluvených pravidel ve třídě.

 9. Program k Dětskému dni a tradiční akce ve spolupráci se složkami obce ( hasiči, SDPOZ)

 10. Účast minimálně ve dvou výtvarných soutěžích v průběhu školního roku.

 11. Dopravní výchova v Blansko.

 12. Návštěva vědeckého parku VIDA v Brně a technického muzea

 13. Sportovní akce - školní olympiáda, bowling,

 14. Spolupráce s okolními školami

Během školního roku budou akce, dle možností školy, doplňovány.

II. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 201718.

 1. Pokračovat v plnění úkolů vytýčených v ŠVP pro ZV.

 2. Pokračovat v projektech

 3. Poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy. Dále zapojit do této práce logopeda a speciální pedagožky z PPP Boskovice nebo Blansko

 4. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc pedagogům prostřednictvím DVPP.

 5. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.

 6. Pořádat akce, při kterých rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. Tento způsob propagace se velmi osvědčil.

 7. DVPP se zaměřit na čtenářskou, matematickou a polytechnickou gramotnost, na zdokonalování se v oblasti ICT.

 8. I nadále propagovat školu v tisku, v místním zpravodaji, informovat rodiče i veřejnost o dění školy na webových stránkách školy, formou vývěsek a společných akcích s rodiči. Pokračovat a cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku – zařazení tematického setkávání s rodiči v rámci projektu „Sablony II.“od ledna do dubna 2019

 9. Nabídnout dětem možnosti práce v zájmových kroužcích na škole i mimo ni ( DDM Boskovice, ZUŠ....)

 10. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením.

 11. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.

 12. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.

 13. Využívat výpočetní techniku pro žáky i pedagogy.

 14. Zařazovat práci na IT a PC, práci na internetu.

 15. Formou her, soutěží skupinových prací a řízených pokusů ctít logo školy – ZDRAVÁ

ŠKOLA ( např. týden zdravých svačin, jarní klíčení semínek a jejich konzumace )

 1. V 1. a 2. roč. začlenit do výuky matematiky prvky matematické gramotnosti - práce

s logikou, tříděním informací, orientací v prostoru, v rovině, odhadem, posloupností, …

 1. V 1. a 2. roč. vést žáky k větší samostatnosti, zaměřit se na zvládání úkonů běžného života.

 2. V 1. a 2. roč. se zaměřit na zvýšení úrovně čtení, psaní.

 3. Zaměřit se na rozvoj technické dovednosti – projektů ( viz. VIDA centrum, technické

muzeum...)

 1. V HV se zaměřit na podporu kulturních akcí konaných v r. 2018-19, vytvářet kladný vztah

k nim a potřebu zúčastnit se jich. Zaměřit se také na přehled současné i minulé hudby, hudebních stylů a významných interpretů.

21. V 1. - 4. ročníku se zaměříme na enviromentální výchovu.

Plán práce ZŠ byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 30. 8. 2018.

 

III. Plán v oblasti řízení na školní rok 2018/19

1. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena čtenářskou a matematickou gramotnost, na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Plán hospitací bude k nahlédnutí v ředitelně.

2. Pedagogičtí pracovníci

Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - žáků nadaných i žáků se SVP.

Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

3. Plán schůzí

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: dle potřeby

Pedagogické porady: každý poslední týden v měsíci

Provozní porady: každý druhý měsíc nebo podle potřeby

Třídní schůzky: 4x za rok (pohovory s rodiči)

Zahajovací schůzka s rodiči: během přípravného týdne ( v MŠ – noví rodiče) a v průběhu prvního zářijového týdne

 Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno.

 4. Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn

jsou rozpracovány v platovém předpise a obsahují mimo jiné:

- plnění uvedených úkolů plánu práce školy,

- propagace práce školy na veřejnosti - zapojení žáků do soutěží, články v místních novinách a tisku, propagační materiály o práci školy na webu školy, akce pro rodiče,

- zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy,

- mimoškolní činnost s žáky,

- získání příspěvků od rodičů, sponzorů, podnikatelů apod. na kulturní akce školy (vánoční besídka, karneval)

- schopnost zaměstnanců ztotožnit se s úsilím školy a svých kolegů,

Udělení odměn a osobních příplatků je podmíněno plněním základních povinností stanovených v pracovním řádu a vnitřním řádu školy a také na finančních možností školy.
 

V Sebranicích dne 30. 8. 2018

Vypracovali: Bohumila Jeřábková

Mgr. Zuzana Šmerdová

Marek Řeháček

 

 

Školní řád základní školy - platný od 1.9.2017.odt (38076)

 

 

Organizace zápisu k povinné školní docházce

Účinnost od: 1.1.2017

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

a) Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

b) Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

 • děti s trvalým pobytem v Sebranicích a dítě, které mělo odklad pro školní rok 2016/17

 • dítě s trvalým pobytem mimo Sebranice

 

Podmínky pro přijetí dětí k povinné školní docházce

 • vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ( formulář naleznete na webu školy

 • odevzdání vyplněné žádosti k základnímu vzdělávání na formuláři školy ( nejpozději v den zápisu)

 • rodiče jsou informováni o přijetí „Žádosti“ a datu jejího zaregistrování (v den zápisu)

 • zákonný zástupce se dostaví k zápisu – ideálně i s dítětem, které splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. Přesné datum určí ředitel školy, zveřejní na webových stránkách školy a na úřední desce školy

 • zákonný zástupce se při zápisu prokáže občanským průkazem a předloží rodný list dítěte

 • žáci jsou přijímáni do kapacity školy


Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

 


Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně.

 

Průběh zápisu:

Zápis se skládá ze dvou částí.

1. Formální – administrativní část, pohovor zákonného zástupce s učitelkou, podání žádosti k plnění povinné školní docházky, vyplnění dalších nezbytných formulářů (dotazník, souhlas se zpracováním a evidováním osobních údajů dětí, potřebný pro vedení dokumentace školy...) vzájemné poskytnutí informací o možnostech a průběhu vzdělávání ( o vyučujícím jazyku, o možnosti odkladu, o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje, o možnosti rozsahu a nabídky individuální pomoci pro přípravu na vstup do školy).

V případě budoucího vzdělávání žáka se SVP nebo nadaného podání informací o systému společného vzdělávání ( viz odkaz „Systém společného vzdělávání“)

2. Motivační – rozhovor a aktivity dítěte s učitelkou v rozsahu max. 20 minut, orientační posouzení školní připravenosti

Obě části zápisu probíhají současně. Po celou dobu zápisu je rodič přítomen ve stejné místnosti

Z důvodu ochrany osobních údajů bude dítěti pro potřeby zápisu přidělen kód, pod kterým zápis vykoná.

 

Odklad školní docházky:

Pedagog informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu ( od 1.4. do 30.4.) žádost o odklad povinné školní docházky, doloženou doporučujícím posouzením PPP a odborného lékaře. Odklad lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel rozhodne o „odkladu“, informuje rodiče o povinnosti předškolního vzdělávání.

 

Předčasné přijetí k povinné školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do prosince příslušného školního roku může být přijato již v tomto školním roce. Podmínkou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a doložení doporučujícího vyjádření PPP.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do června příslušného školního roku může být přijato již v tomto školním roce. Podmínkou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, doložení doporučujícího vyjádření PPP a odborného lékaře.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte:

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na školním webu a na úřední desce školy pod přidělenými kódy. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zákonní zástupci budou moci vyzvednout osobně oproti podpisu v ředitelně školy, případně budou zaslány poštou do vlastních rukou.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, ředitelka oznámí této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové do konce května.

 

Formuláře ke stažení:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.odt (16207)

 2. Žádost o odklad ZŠ.odt (14254)

 3. Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání.odt (17014)