,,PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -     - ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I´´ :

 

Letak_sablony.pdf (302276)

 

 

 

 

Informace o probíhajícím projektu na škole.

3. 10. 2016

Naše škola se zapojila do projektu OP VVV s názvem „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ“.

Náš projekt nese název „Inkluze v ZŠ a MŠ Sebranice“.

 

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:

Projekt má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitě vzdělávání dětí a žáků ohrožených šklnímneúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání projekt umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu školy.

Investiční priority a specifické cíle jsou uvedeny u jednotlivých podporovaných aktivit, které jsou rozděleny podle druhu školy:

Pro mateřskou školu jsou vyčleněny tyto aktivity:

  • personální podpora MŠ

  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Pro základní školu jsou vyčleněny tytoaktivity:

  • personální podpora ZŠ

  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

  • spolupráce s rodiči záků ZŠ

 

Celý projekt se bude realizovat v období dvou let, tj. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

O jeho průběhu budeme informovat veřejnost na našich webových stránkách.

Zapsala: Bohumila Jeřábková

 

 

Informace o probíhajícím projektu na škole

6. 3. 2017

 

Náš projekt s názvem „Inkluze v ZŠ Sebranice“ je již v plném proudu.

Jako první aktivitou bylo zřízení funkce školního asistenta – personální podpora v MŠ. Od 1. 9. 2016 pracuje v MŠ ve funkci školního asistenta paní Edita Šuterová, která má k této funkci potřebné vzdělání.

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu, zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí, spočívající v nácviku sebeobslužných a hygienických dovedností, napomáhá při rozvoji řečových schopností a celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Dále poskytuje podporu pedagogovi při administrativních a organizačních činnostech.

Další aktivitu jsme zaměřili na odborně tematická setkávání a spolupráci s rodiči.

Specifickým cílem této aktivity je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Aktivita poskytne rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem jejich dítěte do ZŠ. Pro rodiče zorganizujeme odborně zaměřená tematická setkání. Forma realizace jsou čtyři setkání po 3 hod. v rozmezí čtyř po sobě jsoucích měsících. První setkání se uskutečnilo 23. 2. 2017 a další budou probíhat v následujících měsících ( březnu, dubnu a květnu).

Cílem projektu je rozvoj v oblastích, které jsme si jako škola určili za prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zapsala Bohumila Jeřábková

 

10.12.2012

 

Projekt EU peníze školám -seznámení s projektem

Také naše škola ZŠ a MŠ Sebranice se jako všechny ostatní mimopražské školy zapojila do výzvy MŠMT , která probíhá pod názvem EU peníze školám.

Tato výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK) a jejím cílem je zjednodušit mimopražským základním školám získávání evropských dotací. Každá škola si v rámci tohoto projektu může požádat o dotaci , jejíž přesná výše je závislá na počtu žáků dané školy.

Mezi priority, ke kterým budou finance směřovat, patří podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti matematiky, přírodních věd, cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzivního vzdělávání.

Délka celého projektu je 30 měsíců. Během této doby si každá škola musí přesně naplánovat, které z uvedených priorit bude podporovat, podle tohoto výběru škola podá žádost na MŠMT a po přidělení finančních prostředků nastane období, kdy dojde k hlavní činnosti školy – vytváření metodických a vzdělávacích materiálů a jejich ověřování a využití ve výuce, vybavení školy novými a potřebnými pomůckami, rozšíření výuky určitých skupin či předmětů. Celý projekt je po celou dobu přísně kontrolován, vždy po půl roce se zasílají tkz. monitorovací zprávy, na konci projektu se vyhotovuje závěrečná monitorovací zpráva a hlavně přesné a důkladné vyúčtování přidělené dotace.

Nejdůležitějším startem tohoto projektu je správné vybrání oblastí, ke kterým v dané škole budou tyto finance směřovány. V  tomto se výběr jednotlivých škol podstatně liší, neboť každá škola má jiné podmínky, potřeby a možnosti. Náš projekt má název „Moderní výuka hravě“ a je zaměřen na zkvalitnění a zpestření výuky, na podporu vzdělávacích oblastí - Informační a komunikační technologie a Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií.

Jak je patrné, čeká nás plno práce. Je to ale práce, která přinese určitě hodně dobrého a pozitivního hlavně pro naše děti, na kterých nám všem záleží. Vždyť investice do dětí a do vzdělání by měla být na jednom z prvních míst, protože jaké a jak vzdělané máme děti, takovou budeme mít budoucnost.

Bohumila Jeřábková

EU peníze školám

 

 

20.5.2013

Projekt EU peníze školám – rozjíždíme projekt

Jak jsme již minule informovali, také naše škola ZŠ a MŠ Sebranice se jako všechny ostatní mimopražské školy zapojila do výzvy MŠMT , která probíhá pod názvem EU peníze školám.

Tato výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK) a jejím cílem je zjednodušit mimopražským základním školám získávání evropských dotací. Každá škola si v  rámci tohoto projektu může požádat o zhruba milionovou dotaci , jejíž přesná výše je závislá na počtu žáků dané školy.

Pro naši školu je výše schválené dotace 417 822,- Kč, přičemž 85 % této částky jsme již obdrželi v prosinci 2012. Projekt byl zahájen na naší škole dnem 3. 12. 2012 a bude trvat 30 měsíců – tedy do 2.6.2015.

Na prvním místě je pro nás důležité použít takto získané prostředky na doplnění potřeb žáků naší školy – na zakoupení nových, moderních a kvalitních školních učebních potřeb a pomůcek, na něž často z běžných zdrojů nezbývají finance. Již jsme tedy během minulých měsíců zakoupili nový výkonnější počítač, interaktivní tabuli a pilonovou tabuli do jedné třídy. Žáci nyní při výuce budou užívat PC a pracovat na interaktivní tabuli. Také byly zakoupeny 3 notebooky – nejen pro učitele pro tvorbu školních vzdělávacích materiálů, ale budou také tyto notebooky používány ve vyučovacích hodinách při práci se žáky. Škola je také bohatší o novou kopírku ( tiskárna + skener + kopírka ), která nahradila starší a opotřebovanou.

Nákup dalších potřeb je již také  naplánován – bude ještě zakoupena nová pilonová tabule do druhé třídy, výukové programy a další věci dle potřeb a možností.

Součástí projektu EU peníze školám je i příprava vzdělávacích materiálů (DUM – digitální učební materiály a šablony) do vyučovacích hodin ( např. pracovní listy, písemné práce, testy, přípravy na hodinu, křížovky,práce s PC, …). Učitelka již pracuje na těchto materiálech a bude je ověřovat v příštím školním roce v hodinách při vyučování.. Práce s těmito materiály bude pokračovat i dále ve vybraných předmětech tak, aby během 30 měsíců délky projektu byly splněny všechny námi vybrané šablony.

Projekt EU peníze školám je plně kontrolován formou monitorovacích zpráv, které budeme zasílat vždy 1 x za půl roku na MŠMT, na konci projektu je to potom zpráva monitorovací závěrečná. V  každé monitorovací zprávě je třeba zcela přesně vyjádřit stav projektu na naší škole – co již bylo vytvořeno, co se uskutečnilo, kdo a kde a jak byl vyškolen, množství vytvořených a ověřených vzdělávacích materiálů apod. První monitorovací zprávu budeme posílat do konce června 2013.

Zatím se nacházíme na začátku celé práce, většina je ještě před námi.. Nás i žáky čeká ještě plno úkolů, které musíme zvládnout . Budeme se snažit obstát co nejlépe, aby vzdělávání našich dětí mělo co nejlepší výsledky a přineslo a dalo našim dětem do života co nejvíc.

 

Bohumila Jeřábková - ředitelka

 

 

Projektový záměr

K projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách

 

 

Projektový záměr přináší odpovědi na tyto otázky:

 

1. Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč – ve vztahu k ŠVP?

Cílem projektu je zkvalitnění a zpestření výuky.Na škole je potřeba podpořit vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie - výuku informatiky ve 4. ročníku, aby se žáci seznámili se základy práce na počítači, s vyhledáváním informací po internetu.

 

2. Kolik žáků bude mít prospěch z toho, že se budou účastnit klíčových aktivit?

Žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku – celkový počet 24 žáků

 

3. Kolik pedagogických pracovníků bude mít prospěch z toho, že se zapojí do klíčových aktivit?

Do klíčových aktivit se zapojí jedna učitelka ZŠ a externí učitel informatiky.

 

4. Jaký bude konečný výsledek projektu, jaké změny dosáhneme?

Kvalitní a zajímavá výuka žáků nejen v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i v přírodovědných předmětech ( vlastivěda, prvouka, přírodověda), v oblasti jazyk a jazyková komunikace a matematiky.

 

5. Jakým způsobem bude rozpoznáno dosažení změny a jak tato změna bude hodnocena?

V hospitačních hodinách se ředitelka zaměří na to ,jakým způsobem jsou využívány šablony v jednotlivých předmětech. Hodnocení těchto změn se odrazí v evaluaci školy.

 

 

 

 

 

 

21.2.2014 

 

 

Projekt ,,MODERNÍ VÝUKA HRAVĚ´´ je realizován ve všech oblastech na ZŠ.

Šablona III/1 - Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií je zapojena ve 4. ročníku, a to jako předmět IVT, 

pod vedením pana učitele Hynka Kočvary. 

Šablona III/2 - Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT je zapojena do vyučování ve 3. a 4. ročníku, a to v předmětech Čj, M, Aj, Př, Vl a Prv.

Těmito výukovými matriály se snažíme žákům zpestřit a co nejpoutavěji vyložit či procvičit probíranou látku.

Žáci mají možnost pracovat na PC či interaktivní tabuli.

Jednotlivé DUMy ( digitální učební materiály ) k šabloně III/2 tvoří a následně s žáky využívá Mgr. Zuzana Šmerdová.

Veškeré DUMy jsou k nahlédnutí na https://dumy.cz/

 

Závěrečné zhodnocení projektu:

V roce 2015 byl na naší škole ukončen rozvojový projekt EU peníze do škol.

Mezi priority, ke kterým směřovaly finance z tohoto projektu, patřila podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti matematiky, přírodních věd, cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzivního vzdělávání.

Na prvním místě bylo pro nás důležité použít takto získané prostředky na doplnění potřeb žáků naší školy – na zakoupení nových, moderních a kvalitních školních učebních potřeb a pomůcek, na něž často z běžných zdrojů nezbývají finance. Zakoupili jsme nový výkonnější počítač, interaktivní tabuli a 2 pilonové tabule do kmenových tříd. Žáci nyní při výuce užívají PC a pracují na interaktivní tabuli. Také byly zakoupeny 3 notebooky – nejen pro učitele pro tvorbu školních vzdělávacích materiálů, ale také tyto notebooky jsou využívány ve vyučovacích hodinách při práci se žáky. Škola je také bohatší o novou kopírku ( tiskárna + skener + kopírka ), která nahradila starší a opotřebovanou.

Součástí projektu EU peníze školám byla příprava vzdělávacích materiálů (DUM – digitální učební materiály a šablony) do vyučovacích hodin ( např. pracovní listy, písemné práce, testy, přípravy na hodinu, křížovky,práce s PC, …). Učitelka má již všechny DUMy vytvořeny, začleňuje je do výuky a bude s nimi pracovat i v příštích letech ve vyučovacích hodinách. Dalším přínosem pro žáky bylo zařazení povinného předmětu Informatika již pro žáky 4. ročníku. Vyučování probíhalo jedenkrát za týden pod vedením externího učitele.

Během 30 měsíců délky projektu byly splněny všechny námi vybrané šablony a finanční prostředky byly zcela vyčerpány.

Bohumila Jeřábková – ředitelka školy