Seznámení s projektem „Šablony II.“

21. 9. 2018

V únoru 2018 byl EF vyhlášen nový projekt EU „Šablony II.“. Jedná se o pokračování dřívějšího projektu EU „Šablony pro ZŠ a MŠ“, kterého se zúčastnila i naše škola.

Vzhledem k tomu, že z naší strany byl první projekt hodnocen velice kladně, opět jsme se na nově vyhlášený projekt přihlásili.

MŠMT doručilo naší škole kladné Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VV v rámci výzvy „Šablony II. a přidělilo finanční prostředky ve výši více než 860 000,- Kč. Čerpání dotace využije ZŠ, MŠ a nově i ŠD.

V MŠ, kromě již dříve realizovaných šablon ( školní asistent, tematická setkávání s rodiči dětí MŠ a vzdělávání pedagog. pracovníků) se zapojíme ještě do těchto nových šablon:

- využití ICT v MŠ

- projektový den v MŠ ( téma „Zdraví dětem“)

V ZŠ využijeme nově vypsané šablony – jsou to:

- využití ICT v ZŠ

- klub pro žáky ZŠ ( čtenářský)

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Stejně jako v MŠ zařadíme již dříve realizované aktivity ( školní asistent a vzdělávání pedagog. pracovníků).

Do školní družiny jsme vybrali tyto šablony:

- personální podpora v ŠD – školní asistent

- kluby pro žáky ( čtenářský a klub zábavné logiky a deskových her)

- vzdělávání pedagog. pracovníků

 

Co která šablona obnáší a na co se specializuje, bude podrobně rozepsáno při jejím plnění.

Po celou dobu realizace tohoto projektu budeme podávat informace o jeho průběhu a přínosu pro naší školu.

Zapsala: Bohumila Jeřábková


,,PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ -     - ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I´´ :

 

Letak_sablony.pdf (302276)

 

 

Informace o probíhajícím projektu na škole.

3. 10. 2016

Naše škola se zapojila do projektu OP VVV s názvem „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ“.

Náš projekt nese název „Inkluze v ZŠ a MŠ Sebranice“.

 

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:

Projekt má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitě vzdělávání dětí a žáků ohrožených šklnímneúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání projekt umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu školy.

Investiční priority a specifické cíle jsou uvedeny u jednotlivých podporovaných aktivit, které jsou rozděleny podle druhu školy:

Pro mateřskou školu jsou vyčleněny tyto aktivity:

  • personální podpora MŠ

  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Pro základní školu jsou vyčleněny tytoaktivity:

  • personální podpora ZŠ

  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

  • spolupráce s rodiči záků ZŠ

 

Celý projekt se bude realizovat v období dvou let, tj. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

O jeho průběhu budeme informovat veřejnost na našich webových stránkách.

Zapsala: Bohumila Jeřábková

 

 

Informace o probíhajícím projektu na škole

6. 3. 2017

 

Náš projekt s názvem „Inkluze v ZŠ Sebranice“ je již v plném proudu.

Jako první aktivitou bylo zřízení funkce školního asistenta – personální podpora v MŠ. Od 1. 9. 2016 pracuje v MŠ ve funkci školního asistenta paní Edita Šuterová, která má k této funkci potřebné vzdělání.

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu, zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí, spočívající v nácviku sebeobslužných a hygienických dovedností, napomáhá při rozvoji řečových schopností a celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Dále poskytuje podporu pedagogovi při administrativních a organizačních činnostech.

Další aktivitu jsme zaměřili na odborně tematická setkávání a spolupráci s rodiči.

Specifickým cílem této aktivity je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Aktivita poskytne rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem jejich dítěte do ZŠ. Pro rodiče zorganizujeme odborně zaměřená tematická setkání. Forma realizace jsou čtyři setkání po 3 hod. v rozmezí čtyř po sobě jsoucích měsících. První setkání se uskutečnilo 23. 2. 2017 a další budou probíhat v následujících měsících ( březnu, dubnu a květnu).

Cílem projektu je rozvoj v oblastích, které jsme si jako škola určili za prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zapsala Bohumila Jeřábková

 

Další informace o probíhajícím projektu na škole.

Dne 22. 1. 2018

Jednou z úspěšně zakončenou aktivitou, kterou jsme realizovali v rámci projektu „Inkluze v ZŠ“, bylo setkávání s rodiči dětí předškolního věku.

Uskutečnily se 4 setkání s rodiči v průběhu čtyř po sobě následujících měsících. Cílem tohoto setkávání bylo poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem jejich dětí do základní školy. Hlavním obsahem byla školní připravenost a zralost dětí ke vstupu do ZŠ. Zajímavé byly i ukázky psychosomatických her, do kterých se zapojili rodiče s dětmi.

Všechna setkávání probíhala v přátelské atmosféře a věřím, že rodiče odcházeli spokojeni a bohatší o nové poznatky a zkušenosti z oblasti školní zralosti.

Další úspěšně zakončenou aktivitou bylo zřízení funkce školního asistenta v MŠ. Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.

Tato šablona byla velkým přínosem pro kvalitní individuální práci s dětmi, které potřebovaly zvláštní péči a posloužila k rozvoji jejich schopností a dovedností. Je škoda, že byla financována z evropských fondů jen na jeden školní rok.

V rámci těchto dvou aktivit jsme zakoupili i řadu pomůcek a výukového materiálu. Mezi nejdůležitější patří zabudování interaktivní tabule do mateřské školy a pořízení celé řady výukových programů. Také byly zakoupeny nové dřevěné didaktické pomůcky, které posloužily ke kvalitní individuální práci školního asistenta i učitelek v MŠ.

O zdárném ukončení projektu budeme informovat v dalším příspěvku.

Zapsala: Bohumila Jeřábková

 

Závěrečné zhodnocení končícího projektu EU „Šablony pro ZŠ a MŠ“ s názvem „ Inkluze ZŠ Sebranice“.

27. 7. 2018

Během dvou uplynulých školních roků jsme Vás postupně informovali o probíhajícím projektu EU na naší škole.

Proto bych k dnešnímu dni chtěla provést celkové vyhodnocení tohoto projektu.

Pro naši školu byla vytyčená částka celkem více než 6000 000,- Kč.

Pro MŠ jsme si vyčlenili velmi přínosnou aktivitu, kterou byla personální podpora v MŠ ve formě zřízení školního asistenta. Rok působení v MŠ bylo velkým přínosem pro náročnou výchovně vzdělávací práci s dětmi. Spočívala v pomoci učitelce při výchově dětí,které byly ohroženi školním neúspěšností, v administrativní pomoci učitelky a v dalších činnostech i mimo školu. Nevýhodou této aktivity bylo jen krátké – roční působení v MŠ.

Další velmi zdařilou aktivitou byla odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ. Rodiče se seznámili s problematikou školní zralosti. Lektorky – učitelky ZŠ – jim předvedli různé psychomotorické hry, jak mají na děti působit, co by mely děti zvládnout pro zdárný vstup do ZŠ apod. Ukázaly jim různé pracovní sešity a tematické listy (na procvičování jemné motoriky, matematických představ….), které jsme dětem v rámci projektu zakoupili a také nám poslouží při práci s dětmi v dalších letech.

Neméně zajímavou a důležitou šablonou byl osobnostně sociální a profesní rozvoj učitelek MŠ. Jednalo se o účast na seminářích, které byly zaměřeny na téma inkluze v MŠ a práce s méně jak 3-letýni dětmi. Učitelky získaly bohaté zkušenosti v těchto nových oblastech a určitě je v plné míře využijí a uplatní při výchovně vzdělávací práci dětmi i dětmi méně nadanými.

Pro ZŠ jsme vyčlenili téměř stejné aktivity jako pro MŠ.

První byla také personální podpora – zřízení funkce školního asistenta od 1. 9. 2017. I v ZŠ byl velkým přínosem a pomocníkem při činnostech s žáky, kteří byli ohroženi školním neúspěchem. Zde se práce asistenta ve větší míře zaměřila na spolupráci s rodiči, na návštěvy v rodinách a na zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Také se týkala mimoškolních aktivit, administrativní pomoci učitelkám a napomáhání při organizaci ve výuce.

Ostatní aktivity byly v ZŠ zaměřeny už jen na osobnostně sociální a profesní rozvoj učitele ZŠ. Pro učitelky byl nejzajímavější seminář s názvem „Inkluze v ZŠ“ v délce 32 hodin.. Zde se učitelky dopodrobna seznámily a objasnily si problematiku inkluze ve školách. Blíže se seznámily s vytvářením plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím nejrůznějších metod a prostředků pro zlepšení práce. Učitelky své poznatky určitě využijí při své práci, neboť žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vyskytují a určitě se budou i nadále vyskytovat v naší škole.

Za část finančních prostředků byly zakoupeny nové moderní didaktické pomůcky i vybavení. Namátkou uvedu dřevěné konstruktivní hry pro MŠ, nové výukové programy pro práci na PC a IT v ZŠ, zabudování IT v herně MŠ s výukovými programy, nový herní prvek na zahradu MŠ – indiánské týpí, naučné knihy, pomůcky do TV apod.)

Závěrem mohu konstatovat, že celý projekt byl velice zdařilý, prospěšný a přínosný pro všechny zúčastněné.

Věřím, že podobné projekty a ve větším rozsahu vyhlásí MSMT spolu s OP VVV a EF i v dalších letech.

 

Zapsala: Jeřábková Bohumila 

 

 

 

 

Projekt peníze školám.odt (25010)