Mateřská škola

 

Rozpis prázdnin a dnů volna v MŠ na školní rok 2018/19

 

Státní svátek: 28. 9. 2018 (pátek)

 

Podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2018

 

Vánoční prázdniny: od soboty 22. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019

(vyučování začne 3. 1. 2019)

Jarní prázdniny: od 11. 2. do 17. 2. 2019

 

Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019

 

Státní svátek: 19. 4. 2019

 

Státní svátek: 1. 5. a 8. 5. 2019 ( středa)

 

Státní svátek: 5. 7. 2019 ( pátek)

 

Hlavní prázdniny: od 15. 7. do 26. 8. 2019 ( 6 týdnů)

 

Plán vzdělávací práce na školní rok 2018/19

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V tomto školním roce budeme opět vycházet ze ŠVP pro PV, který byl aktualizován a je platný od 1. 9. 2018

Zaměříme se na systematické vedení dětí

 • k péči o sebe sama, k prosociálnímu chování

 • k ochraně svého zdraví

 • k péči o životní prostředí a ochraně přírody

 • k získávání nových zkušeností a k prohloubení získaných poznatků vhodnými a moderními metodami

 

Výchovně vzdělávací práce:

V tomto školní roce budeme pracovat podle aktualizovaného ŠVP pro PV, do kterého jsme začlenili vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí méně jak tříletých tak, aby byl v souladu s RVP pro PV .

Tematické části v třídním vzdělávacím programu budeme plánovat v týdenních až čtrnáctidenních intervalech, podle rozsahu a zájmu o téma – tento způsob plánování se nám osvědčil. Budeme dodržovat zpětnou vazbu tematických celků a činností, zaměříme se na podrobnější vyhodnocování splněných či nesplněných cílů formou tabulek. Po ukončení integrovaného bloku - budeme hodnotit a vyvozovat důsledky ke zlepšení vzdělávací práce a hledání nových zajímavých témat pro děti. Budeme pokračovat v zařazování projektů , která se nám osvědčily v minulém školním roce.

Vzhledem k tomu, že nejpočetnější skupina jsou 4-5leté děti, zaměříme se ve větší míře na prosociální chování dětí, na sebeobslužné dovednosti a návyky a na dodržování pravidel soužití. Mezilidské vztahy a komunikace jsou kompetence velice důležité, je třeba je rozvíjet a základy prosociálního chování a jednání pokládat již v MŠ.

Zaměříme se na kvalitnější vyhodnocování vzdělávací práce, na efektivnější a podrobnější provádění evaluace. Použijeme již osvědčené evaluační nástroje (tabulky, dotazníky apod.).

Pedagogická diagnostika se bude provádět obdobným způsobem, jako v loňském roce – poznatky o dětech se budou zapisovat do sešitu a portfolia dítěte. Jsou připraveny tabulky , ze kterých je patrné, co se bude u dětí rozvíjet a sledovat.

Budeme opět využívat při práci s předškoláky PC a interaktivní tabuli s výukovými programy. Využívání počítačových programů musí být v souladu s ŠVP pro PV. Práci s ním využijeme jako jednu ze zajímavých metod individuální a skupinové práce s dětmi, kterou zpestříme vzdělávání. Podstatné je vždy předem zjistit kvalitu počítačového programu a hlavně jeho obsah.

V tomto školním roce bude v MŠ opět pracovat školní asistentka, hrazená z nového projektu EU „ Šablony II.“, Tato práce se osvědčila předminulý školní rok a byla přínosem pro práci učitelky.

Od října opět začnou lekce edukačně stimulačního programu pro předškoláky, které povede p. uč. Jeřábková spolu s p. uč. Bílkovou. Lekce se budou konat v odpoledních hodinách a přítomni budou i rodiče předškoláků – celkem se uskuteční 8 lekcí. Také se uskuteční metodická setkávání s rodiči předškoláků, která budou také hrazena z projektu „Šablony II.“ Další šablonou bude využití ICT v MŠ, ta se bude plnit v průběhu 32 týdnů ( 1 hod. týdně), dětem bude zakoupeno 10 tabletů a předškoláci se budou s prací na nich postupně seznamovat.

I nadále budeme prosazovat enviromentální výchovu a ochranu životního prostředí. Zúčastníme vybraného programu v Moravském krasu, uspořádáme exkurze a vycházky po okolí, opět se zapojíme do projektu školy „ Recyklohraní“ – třídění odpadu a jeho recyklace, ochrana životního prostředí, plnění úkolů z projektu – výtvarné soutěže, sběr starých baterií, nefunkčních drobných elektrospotřebičů a mobilních telefonů. Opět uspořádáme sběr papíru v rámci projektu „ Soutěž s panem Popelou“. Do akce zapojíme i rodiče a povedeme děti k tomu, aby i doma sbíraly papír a nosily ho do školy. Zřídíme kontejnerky na třídění odpadu ( sklo, papír, plast) a umístíme je na chodbu školy.

Budeme pokračovat v projektu „Od semínka k rostlince“, který jsme začali na jaře 2018 ( pěstování dýní – soutěž o nejlepší dýni…). Bohužel letos projekt nebude mít tak zdařilý konec, neboť nám počasí nepřálo – bylo velké sucho, tak dýně nenarostly.

Vytvoříme pro děti další projekty, které svým obsahem budou korespondovat s programy organizace Lipka. (motýlí zahrádka, sledování mikroskopem drobné živočichy, poznáváme život včel apod.) Všechny projekty budou zařazovány v průběhu celého roku a budou prolínat tematickými celky a činnostmi s dětmi.

Opět bude na škole zajištěna logopedická péče pro děti s poruchou výslovnosti. Na začátku roku provede logopedka diagnostiku všech dětí a doporučí rodičům, které dítě potřebuje logopedickou péči.

 

Věcné podmínky:

I přes velké opravy, které nás v tomto roce čekají a doufáme, že se budou realizovat, se budeme snažit o zlepšování pracovního prostředí, materiálního vybavení a nákup nových pomůcek pro kvalitnější práci s dětmi.:

 • nákup moderních didaktických pomůcek ze „Zábavné školky“

 • nákup pomůcek pro výtv. a prac. činnost a konstr. her na rozvoj jemné motoriky

 • nové výukové programy na PC a IT

 • výměna monitoru u PC

 • dokoupení rostoucích židliček pro nejstarší věkovou skupinu

 • zakoupení koberce do ložnice

 

Životospráva:

Zaměříme se na samostatnost při stolování ( úklid nádobí, sebeobsluha při svačince – mazání chleba, používat příbory, dodržovat zásady správného stolování)

Klást důraz na správné stravovací návyky – spolu s rodiči vhodně působit na děti, které odmítají některé potraviny.

Nadále pokračovat v projektu „Ovoce do škol“ - doplňovat stravu o ovoce a zeleninu ( vitaminový tácek během celého dopoledne)

Důsledně dodržovat pitný režim – především u malých dětí (připomínání pití)

 

DVPP:

Učitelky budou rozšiřovat svoje vědomosti účastí na seminářích a kurzech dle nabídky vzdělávacích programů a dle plánu DVPP na tento školní rok s využitím financí z projektu „Šablony II.“. Své poznatky ze seminářů a školení využijí ve své práci.

 

Spoluúčast rodičů:

Opět uspořádáme tradiční akce s rodiči – drakiáda, karneval, rozloučení s předškoláky.

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, a v ní chceme i nadále pokračovat (edukačně stimulační program pro předškoláky, individuální rozhovory s rodiči).

Pokusíme se naplánovat společný výlet autobusem do blízkého okolí (např. Kunštát – zámek, prohlídka města, společná vycházka, jeskyně Rudka....)

Požádáme rodiče o sponzorské dary na Vánoce a dětský karneval.

Budeme úzce spolupracovat s rodiči při výchovném působení na děti ( důslednost při výchově) – vhodný propagační materiál umístíme v šatně MŠ – desatero pro rodič a něco na víc…

Pokusíme se zajistit pro rodiče vhodnou přednášku- oslovíme rodiče o jaké téma by měli zájem.

Uspořádáme tematická setkávání s rodiči v rámci „Šablony II.“

 

Plánované kulturní a společenské akce:

 • divadelní představení

 • výchovné koncerty spolu s žáky ZŠ

 • různé exkurze (do výroben v Sebranicích a k soukr. zemědělci apod.)

 • školní výlet

 • sportovní dopoledne, drakiáda

 • dětský karneval

 • mikulášská a vánoční nadílka

 • tradiční akce ve spolupráci se složkami obce ( pálení“čarodějnic“, oslava dětského dne, stavění a kácení „Máje“, mikul. nadílka pod stromem...)

Akce se mohou během roku měnit – dle zajímavých nabídek, nebo návrhů ze strany rodičů.

 

 

V Sebranicích dne 30. 8. 2018

 

Vypracovaly učitelky: Jeřábková Bohumila

Bílková Miroslava   

 
 

Individuální vzdělávání v MŠ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškol. vzdělávání, §3

Organizace provozu MŠ v měsících červenci a srpnu

 

 1. Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit

v měsíci červenci nebo srpnu,popřípadě v obou měsících.

 1. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.

 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Účinnost od 1. 1. 2018

Ředitelka školy stanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí , které lze do mateřské školy přijmout.

Kapacita mateřské školy: 25 dětí.

Předpokládaný počet míst pro rok 2017-2018: 8 volných míst

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do MŠ budou přijímány pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017.

Podmínky a kritéria pro přijetí do mateřské školy jsou stanoveny a řídí se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

 1. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

  K předškolnímu vzdělávání budou přijaté děti s žádostí o přijetí sestupně podle věku od nejstaršího po nejmladší, podle těchto kritérií:

  1. Děti, které dosáhnou v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku 6 let věku, mají od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání, proto se budou přijímat přednostně stejně jako děti s odkladem povinné školní docházky, bez ohledu na trvalý pobyt dítěte.

 2. Přednostně budou přijaty děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 4. roku věku s místem trvalého pobytu v Sebranicích.

 3. Přednostně budou přijaty děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 3. roku věku s místem trvalého pobytu v Sebranicích.

 4. Děti mladší 3 let věku budou přijati, pokud nebude naplněna kapacita školy. Přednostně bude přijato dítě s dřívějším datem narození.

 5. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Sebranice mladší 4 let bude přijato v případě nenaplnění kapacity školy. Přednostně bude přijato dítě s dřívějším datem narození.

Ředitelka má právo při příjímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (podkladem zejména doporučení PPP nebo stanovisko OSPOD).

Poznámka: V případě, že nelze přijmout dítě do MŠ z kapacitních důvodů v období povinného předškolního vzdělávání, je povinna obec umístit dítě do jiné MŠ v okolí dle ustanovení § 179 odst.2.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy a při přijímání dětí budou uplatňována výše uvedená kritéria.

Průběh zápisu:

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte ve stanovenou dobu zápisu. Dítě se může nebo nemusí zápisu účastnit ( je na zvážení rodičů, přikláníme se k účasti dítěte, které se může seznámit s prostředím mateřské školy).

Formální část zápisu.

Rodiče vyplní přihlášku a zápisní list dítěte k předškolnímu vzdělávání, seznámí se a podepíší prohlášení zákonného zástupce, seznámí se se Školním řádem MŠ, s kritérii přijetí do MŠ.

Učitelka zodpoví případné dotazy, týkající se chodu a organizaci školy, případně dohodne s rodiči zkušební docházku dítěte (nejdéle 3 měsíce). Seznámí rodiče s termínem vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Motivační část:

Učitelka se pokusí navázat kontakt s dítětem, ukáže mu hračky ve třídě, popřípadě se ho zeptá na jeho jméno, starších dětí se zeptá na celé jméno, na sourozence, zda znají některou barvu, zda umí počítat do 3-5-ti, zda poznají a pojmenují hračku, apod.

 

K zápisu vezměte s sebou:

 • občanský průkaz (rodiče)

 • rodný list dítěte

 • žádost o přijetí dítěte do MŠ


 

Tiskopis je možno  vyzvednout přímo v MŠ Sebranice nebo stáhnout  zde:

 

žádost o přijetí do MŠ.odt (15079)

 

Desatero pro rodiče.odt (23841)

 

Stanovicko MZ ČR.pdf (318716)

 

školní řád mateřské školy - platný od 1.12018.odt (37900)

 

Povinné předškol.vzděl..docx (11541)
 

 

Poprvé do školky

Co s sebou do mateřské školy

 1. Dobrou náladu a úsměv na tváři

 2. Přezůvky, nejlépe papučky, pantofle jsou nevhodné

 3. Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko...

 4. Pohodlné oblečení do třídy

 5. Oblečení na pobyt venku - je vhodné mít náhradní oblečení

 6. Pláštěnku, holínky

 7. Hrníček na čaj (umělohmotný)

 8. Kartáček na zuby, dětskou pastu a kelímek (jen pro děti 5-6ti leté)

 9. Pyžamo

2x ročně: 4 balíky papírových kapesníků a 4x toaletní papír

1x ročně: tekuté mýdlo do dávkovače do umývárky ( nejméně ¼ litru)