ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ /NEPŘIJETÍ/ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Sebranice okr. Blansko, přísp.org.. oznamuje výsledky správního řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Bylo podáno zákonnými zástupci dětí 9 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu se dostavilo 9 zákonných zástupců dětí.

V současné době je kapacita mateřské školy zapsaná v rejstříku škol 25 dětí.

K 1. 9. 2018 bude v MŠ 5 volných míst. Kapacita nesmí být překročena.

Na základě správního řízení a podle stanovených kritérií ředitelka školy rozhodla o přijetí / nepřijetí/ dětí k předškolnímu a individuálnímu vzdělávání takto:

 

Byly přijaty tyto děti (jména jsou pod evidenčními čísly, které byly přiděleny jednotlivým dětem                                 při zápisu k předškolnímu vzdělávání):

1.         36/2018

2.         38/2018

3.         39/2018

4.         41/2018

5.         43/2018

 

Bylo vydáno rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání dítěte pod evidenčním číslem:

 

            35/2018

 

Nebyly přijaty tyto děti (jména jsou pod evidenčními čísly, které byly přiděleny jednotlivým                                            dětem při zápisu k předškolnímu vzdělávání):

 

1.         37/2018

2.         40/2018

3.         42/2018

 

V Sebranicích dne:  10. 5. 2018                   

 

                                                                                  

 

Oznámení

výsledků správního řízení ve věci přijímání žáků k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sebranice. Okres blansko, příspěvková organizace podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje, že k základnímu vzdělávání na školní rok 2018/19 bylo přijato 5 dětí pod níže uvedenými evidenčními čísly:

 

1. e.č. 11/2018

2. e.č. 12/2018

3. e.č. 13/2018

4. e.č. 14/2018

5. e.č. 15/2018

 

O odklad povinné školní docházky nepožádal žádný zákonný zástupce dětí, které se zúčastnily zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Zastupitelstvo Obce Sebranice rozhodlo, že zákonným zástupcům dětí, které nastoupí k základnímu vzdělávání v ZŠ Sebranice, bude vyplacen příspěvek na zakoupení potřeb pro školáka ve výši

2 000,- Kč na jednoho žáka.

Tento příspěvek bude rodičům vyplacen následovně:

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci září 2018

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci únoru 2019

Zákonní zástupci dětí si příspěvek vyzvednou osobně v úřední dny Obce Sebranice do konce uvedených měsíců.

 

V Sebranicích dne 23. 4. 2018

 

 

 

Vyhodnocení dotazníků

Na rodičovské schůzce, která se konala 28. 8. 2017 byly rodičům rozdány dotazníky, sloužící  k analýze současného stavu naší školy.

Velice nás potěšilo, že se rodiče zapojili do tohoto dotazníkového šetření v tak velkém počtu. Téměř všechny rozdané dotazníky se vrátily vyplněné. Proto děkuji všem rodičům, kteří si udělali čas na vyplnění dotazníku, za jejich připomínky a postřehy. Určitě se nad nimi zamyslíme a bude-li to v našich silách a možnostech, budeme je řešit.

 V dotazníkovém šetření se rodiče shodli na tom, že atmosféra školy je pozitivní, že o dění ve škole mají dostatek informací, s učitelkami mohou kdykoliv konzultovat záležitosti, které se týkají jejich dětí.

Podle názoru většiny rodičů dává úroveň výuky a výchovy ve škole dětem dobré základy pro další vzdělávání, ale ve dvou případech se domnívají, že celková úroveň školy se nezvyšuje, že je stejná. V tomto školní roce jsme zakoupili řadu výukových programů ke zpestření výuky, se kterými žáci pracují jak na počítačích, tak i na interaktivní tabuli, proto se domnívám, že úroveň výuky, díky moderním technologiím a didaktickým pomůckám stoupá. Přesto se i nadále budeme snažit o zvyšující se  úroveň naší školy.

Všechny nás potěšilo, že by rodiče naší školu doporučili svým známým, že kladně hodnotí práci celého učitelského sboru, individuální přístup k žákům a spolupráci se školou.

Kladně ohodnotili také pořádání edukačního programu pro předškoláky a pořádání spousty aktivit sportovních i kulturních.

Za silnou stránku dále považují to, že je MŠ a ZŠ v jedné budově, malý počet žáků ve třídě a tím jsou zajištěny dobré podmínky pro individuální práci s žáky.

Za  slabou stránku školy rodiče považují celkový stav budovy, zejména střechy, zdá se jim malá finanční podpora ze strany zřizovatele a nezájem celého zastupitelstva o dění školy.

Žádost o opravu střešní krytiny byla podána před více než 10-ti lety k projednání zřizovateli. Bohužel, oprava si žádala velké finanční prostředky, které v té době a i v dalších letech zřizovatel nemohl poskytnout. Až nyní, kdy je třeba řešit havarijní stav budovy, se musela uvolnit nemalá finanční částka na opravu budovy. Za havarijní stav části budovy může z velké míry dlouhotrvající špatný stav střechy a neopravené svody.

Další vaše připomínka se týkala personální podpory v MŠ. V minulém školní roce pracovala v MŠ školní asistentka, která byla hrazena z projektu EU a mohla pracovat ve školce jen jeden rok. Od září 2017 pracuje školní asistentka v ZŠ. Personální podporu v MŠ jsme vyřešili přijetím  učitelky na zkrácený úvazek, protože Školský zákon ukládá od 1. 9. 2017 povinnost překrývání učitelek v MŠ nejméně 2 hod. - v našem případě je to při pobytu venku. Myslím, že váš požadavek jsme tímto splnili.

Jen malé procento z vás by si přálo uspořádat besedu s odborníkem na téma školní zralost, poruch učení, hyperaktivita...Přesto věřím, jestli zajistíme přednášku, že se ji zúčastní většina rodičů. O termínu besedy budete včas informováni.

Závěrem bych vám chtěla ještě jednou poděkovat za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku, za vaše postřehy a názory.

Mohu vám za celý kolektiv naší školy slíbit, že se i nadále budeme snažit pracovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, budeme se snažit o ještě lepší spolupráci s vámi.

Vždyť my všichni chceme mít krásnou školu plnou spokojených dětí.

                                                                                                                      Bohumila Jeřábková

 

 
 
 
 

Další informace o probíhajícím projektu  na škole.

Dne 22. 1. 2018

Jednou z úspěšně zakončenou aktivitou, kterou jsme realizovali v rámci projektu „Inkluze v ZŠ“, bylo setkávání s rodiči dětí předškolního věku.

Uskutečnily se 4 setkání s rodiči v průběhu čtyř po sobě následujících měsících. Cílem tohoto setkávání bylo poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem jejich dětí do základní školy. Hlavním obsahem byla školní připravenost a zralost dětí ke vstupu do ZŠ. Zajímavé byly i ukázky psychosomatických her, do kterých se zapojili rodiče s dětmi.

Všechna setkávání probíhala v přátelské atmosféře a věřím, že rodiče odcházeli spokojeni a bohatší o nové poznatky a zkušenosti z oblasti školní zralosti.

Další úspěšně zakončenou aktivitou bylo zřízení funkce školního asistenta v MŠ. Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.

Tato šablona byla velkým přínosem pro kvalitní individuální práci s dětmi, které potřebovaly zvláštní péči a posloužila k rozvoji jejich schopností a dovedností. Je škoda, že  byla financována z evropských fondů  jen na jeden školní rok.

V rámci těchto dvou aktivit jsme zakoupili i řadu pomůcek a výukového materiálu. Mezi nejdůležitější patří zabudování interaktivní tabule do mateřské školy a pořízení celé řady výukových programů. Také byly zakoupeny nové dřevěné didaktické pomůcky, které posloužily ke kvalitní individuální  práci školního asistenta i učitelek v MŠ.

O zdárném ukončení projektu budeme informovat v dalším příspěvku.

                                                                                                          Zapsala: Bohumila Jeřábková

 

 

Kulturní a sportovní akce  ve II. pololetí školního roku 2017/2018

    
    Květen:
 
2. pohádka ,,Princezna se zlatou hvězdou na čele´´
    termín: 30. 5. 2018 v 8.30 hod
    místo: kino Blansko
    cena: 70 Kč vstupné + 20 Kč cestovné = 90 Kč - hradí rodiče
 
3. muzeum Blansko - prohlídka expozice
    termín: 30. 5. 2018 v 10.00 hod
    cena: vstupné bude hrazeno z provozních nákladů (ONIV)
 

 

 

Kulturní a sportovní akce do konce školního roku 2017/2018

 

 

Červen:

 

1. Olympiáda MŠ – běh, hod míčkem a skok do dálky

Termín: 1. 6. 2018 dopoledne ( podle počasí se může přesunout na jiný den)

místo: tenisový kurt

 

2. Návštěva zámku v Kunštátu s výukovým programem pro děti MŠ

Termín: 5. 6. 2018

místo: zámek Kunštát

odjezd: v 7.55 hod. linkovým autobusem

cena: 45,- Kč (hradí rodiče)

 

3. Bowling v Boskovicích pro žáky ZŠ

Termín: 25. 6. 2018

odjezd v 8.55 hod. linkovým autobusem, návrat ve 12 hod.

cena: zdarma ( placeno z třídního fondu)

 

4. Školní výlet pro děti MŠ i žáky ZŠ – Moravský kras – Macocha

termín: 22. 6. 2018

odjezd v 7,45 hod. od školy návrat kolem 14 hod.

cena: 450,- Kč za žáka ZŠ (v ceně je oběd)

350,- Kč za dítě v MŠ (celodenní strava zajištěna školní jídelnou)

 

5. Pasování na prvňáčky

termín: 28. 6. 2018 od 15,30 hod.

místo: herna MŠ a školní zahrada

program: prezentace dětí na IT

pasování na školáky na školní zahradě

opékání párků a volná zábava