Upozornění:

 

ZŠ a MŠ Sebranice žádá rodiče žáků navštěvujících základní školu a dětí navštěvujících školu mateřskou, aby nás co nejdříve kontaktovali do e-mailu reditel.sebranice@seznam.cz s informací, zda mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo školní skupinu nebo MŠ.

 

Děkujeme.

 
 

Klasifikace žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

Na základě platnosti zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 211/2020 Sb., Školního řádu ZŠ Sebranice informujeme žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.
 

Klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude založena na těchto podkladech:


1. základem bude průběžné hodnocení žáka v době povinné prezenční výuky do 10. 3. 2020,
2. podpůrně z průběžného hodnocení žáka v době distanční výuky od 11. 3. 2020 s přihlédnutím k podmínkám domácího vzdělávání jednotlivých žáků zaměřené především na komunikaci, spolupráci, samostatnou práci, samostudium, odevzdávání úkolů,
3. podpůrně z hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku,
4. podpůrně z průběžného hodnocení žáka po možném nástupu do školy (květen, červen).

Klasifikace ze všech předmětů bude provedena formou známky.

Absence a hodnocení chování žáků bude vztažena pouze na dobu prezenční výuky do 10. 3. 2020.

 

 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V MŠ A ZŠ SEBRANICE

Začátkem školního roku 2019/2020 proběhlo dotazníkové šetření rodičů žáků z mateřské a základní školy. Organizace má celkem 47 dětí. Z toho 12 sourozeneckých dvojic. Celkem se mělo vrátit 35 vyplněných dotazníků. Do šetření se zapojilo pouze 13 rodičů, což netvoří ani polovinu dotazovaných. V mateřské škole se vrátilo 10 dotazníků. Rodiče dětí ze základní školy odpověděli 3.

1. Rodiče uvádějí, že webové stránky školy spíše sledují, ale nejsou spokojeni s jejich vzhledem a obsahem, který není aktualizován. Rádi by zde uvítali aktuální informace o dění ve škole, pořádaných akcích a jiné.

2. Více než polovina rodičů uvedla, že by ráda prohloubila spolupráci se školou nejčastěji pomocí při organizování školních akcí.

3. Za silné stránky dotazovaní považují převážně spolupráci s pedagogickým sborem MŠ a ZŠ, činnost školní družiny, mateřské školy a jídelny. Za slabé považují materiální vybavení školy a její prostory.

4. Nejčastěji by rodiče uvítali, aby se škola v budoucnu zabývala pozitivním budováním sociálního klimatu školy. Přejí si, aby byl důraz kladen na jazykové vzdělání a sportovní aktivity.

5. Kroužky nabízené školou rodiče většinou vítají a jsou s nimi spokojeni.

6. Většině rodičů vyhovuje provoz školy, i když by někteří uvítali ranní družinu.

 

Ad 1.

Na webových stránkách školy nyní uvádíme aktuálně nové informace a snažíme se zapsat všechny akce školy.

Pozn. Dle osobně dotazovaných rodičů, asi polovina webové stránky školy nenavštěvuje.

Ad 2.

Jsme velice rádi, že rodiče projevují zájem spolupracovat se školou. Již nyní se tato spolupráce na našich akcích projevuje, za to velmi děkujeme.

Ad 3.

Dobrá spolupráce s rodiči je pro nás na prvním místě a bereme ji za samozřejmost, jsme velmi rádi za tento pozitivní názor. Slabých stránek školy týkajících se horšího stavu jejich prostor atd. jsme si vědomi, ale není současně možné vše napravit. I přes to chceme prozatím touto cestou poděkovat všem, jež nám materiálně, či fyzicky pomáhají. Především děkujeme současnému zřizovateli, že nám vychází vstříc a snaží se škole ve všech situacích pomoci tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz a spokojenost dětí. Rádi bychom ovšem zmínili, že ICT vybavení školy je na velmi dobré úrovni.

Ad 4.

Velmi nás těší zájem o uvedená témata, neboť je považujeme také za důležitá a snažíme se je podpořit. Anglický jazyk jsme začali vyučovat již od 2. ročníku, výuka je individuální, hravá a děti dle mého názoru baví.                                                                                                                                           

Dalším důležitým tématem je například ochrana dětí před kyberšikanou apod. Z tohoto důvodu budeme s dětmi pořádat různé projekty.

Ad 5. 

Jsme rádi, že můžeme rodičům vyhovět a budeme se o to snažit i nadále. :)

Ad. 6. 

Provozní dobu družiny jsme rozšířili. Není ale možné ranní družinu za současných podmínek nastavit. Bude-li to možné, rádi rodičům vyhovíme.

 

 

 

 

Vážení rodiče, pro komunikaci se školou prosím používejte tato telefonní čísla:

 Sebranice: 739 516 483 (učitelé - Mgr. Zuzana Šmerdová, Marek Řeháček, asistentka - Karolína Hloušová)

MŠ Sebranice: 604 621 307 (učitelky - Miroslava Bílková, Edita Šuterová)

kancelář ZŠ a MŠ Sebranice: 731 578 588 (ředitelka školy Mgr. Lucie Přichystalová)

 

 

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách,

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

 
Č. j.: MSMT-2939/2018-3 
 
Dne 19. února 2018 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 
 
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 
 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 
 
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín jarních prázdnin Okres nebo obvod hl. města Prahy    
17. 2. - 23. 2. 2020 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
 
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
 
 
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 

Rozpis prázdnin a dnů volna v ZŠ na školní rok 2019/20

 
Státní svátek: 28. 10. 2018  (pondělí)
 
 
Podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2019 (úterý a středa)
 
Ředitelské volno: 31. 10. a   1. 11. 2019 (čtvrtek a pátek)
 
 
Vánoční prázdniny: od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020
(vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020)
 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020. 
 
Jarní prázdniny: od 17. 2. do 23. 2. 2020
 
 
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020 (čtvrtek)
 
Státní svátek: 10. 4. 2020 (pátek), 13. 4. 2020 (Velikonoce) 
 
 
Státní svátek: 1. 5.  a  8. 5. 2019 (pátek)
 
 
Hlavní prázdniny: od 13. 7.   do 21. 8. 2020  ( 6 týdnů)    – bude upřesněno
 
 
 
 

Oznámení

výsledků správního řízení ve věci přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sebranice. Okres Blansko, příspěvková organizace podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje, oznamuje, že k zápisu se dostavilo 7 dětí a k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/20 bylo přijato 6 dětí. Jednomu žákovi byl doporučen odklad školní docházky o jeden rok.

Přijatí žáci jsou uvedeny pod identifikačními čísly, která jim byla předělena při zápisu.

1. id.č. 14/2019

2. id.č. 20/2019

3. id.č. 18/2019

4. id.č. 15/2019

5. id.č. 17/2019

6. id.č. 16/2019

 

Zastupitelstvo Obce Sebranice rozhodlo, že zákonným zástupcům dětí, které nastoupí k základnímu vzdělávání v ZŠ Sebranice, bude vyplacen příspěvek na zakoupení školních potřeb ve výši

2 000,- Kč na jednoho žáka.

Tento příspěvek bude rodičům vyplacen následovně:

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci září 2019

- částka 1 000,- Kč bude vyplacena v měsíci únoru 2020

Zákonní zástupci dětí si příspěvek vyzvednou osobně v úřední dny Obce Sebranice do konce uvedených měsíců.

 

V Sebranicích dne 8. 4. 2019

Vyhlášení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/20

Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice oznamuje rodičům dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2019 3-let věku,

že zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne dne 7. 5. 2019 v herně MŠ od 10.30 do 15,30 hod.

Žádáme rodiče, aby přinesli rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku + prohlášení a potvrzení od lékaře.

Všechny uvedené formuláře naleznete na webu školy v dokumentech Mateřská škola, nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole v době provozu – tj. od 6,30 do 15,30 hod.

Bohumila Jeřábková

 

Nabídka zájmových kroužků:

 

 

Hra na flétnu:

vedoucí Mgr. Zuzana Šmerdová, každý týden ve čtvrtek 13.30 - 14.15

 

Sportovní kroužek:

vedoucí p. uč. Marek Řeháček, každý týden v úterý 13.00 - 14.00

 

Dramatický kroužek:

vedoucí Miroslava Bílková a Edita Šuterová, každý týden ve středu 13.00 - 14.00

 

Kroužek angličtiny:

vedoucí p. Wrubel, 1x za týden v pátek: ml. děti od 12,30 do 13,30 hod., str. děti od 13,30 do 14,30 hod.

 

Všechny zájmové kroužky probíhají v budově školy (sportovní kroužek na hřišti a v malém sále KD).

 

Rozhýbeme si jazýčky:

Vedoucí Edita Šuterová, každý týden v pondělí ve 13:00

Začínáme 7. 10. 2019. Poplatek činí 500 Kč za pololetí.