Zájmové kroužky při ZŠ Sebranice na školní rok 2018/19

 

Hra na flétnu:

vedoucí Mgr. Zuzana Šmerdová, 1x za 14 dnů v úterý ve 13,30 hod. do 14.30 hod.

 

Sportovní kroužek:

vedoucí p. uč. Marek Řeháček, každý týden ve středu od 13 hod. do 14 hod.

 

Dramatický kroužek:

vedoucí Miroslava Bílková a Edita Šuterová, 1x za 14 dnů v pondělí od 13 hod. do 14 hod.

 

Kroužek angličtiny:

vedoucí p. Wrubel, 1x za týden v pátek: ml. děti od 12,30 do 13,30 hod., str. děti od 13,30 do 14,30 hod.

 

Všechny zájmové kroužky probíhají v budově školy (sportovní kroužek na hřišti a v malém sále KD)

 

Vážení rodiče!

Blíží se komunální volby. I my ve škole probíráme s přihlédnutím na věk a chápání žáků důležitost voleb, proč je třeba správného vedení obce, co to všechno obnáší, o co všechno se vedení obce stará, jaký to má vliv i na naši školu apod.

A tak bych se i já chtěla s Vámi podělit o moje postřehy s předvolebního klání dvou stran.

Těší mě, že volební programy obou stran jsou kupodivu totožné – je z nich patrné, že všem jde o dobrou věc a o rozkvět naší obce.

Co mě ale netěší je poznámka, že někteří členové odešli ze zastupitelstva bez udání důvodu.

Já za sebe si myslím,že důvodem odchodu nebyla v žádném případě nechuť pracovat pro obec, ale nekonstruktivní dialog mezi vedením obce a některými členy zastupitelstva.

Kandidáti druhé strany (KDU-ČSL) měli možnost se v minulosti účastnit jednání zastupitelstva, která byla veřejná, jejich názory by byly objektivnější a jistě by lépe pochopili, proč se někteří členové vzdali funkcí a odešli ze zastupitelstva.

Přesto doufám ve vzájemnou spolupráci obou kandidujících stran a věřím, že tentokrát bude dialog mezi budoucími členy zastupitelstva pozitivní, konstruktivní a povede jen a jen ke splnění vytyčených cílů volebních programů.

Bohumila Jeřábková

 

 


 


Kulturní akce na I. pol. školního roku 2018/19

 

 

Říjen:

Výchovný koncert - Cimbálová muzika (pro ZŠ)

termín: 23. 10. 2018

místo: ZŠ Kunštát

cena: 40 Kč na žáka + doprava - hrazeno z výtěžku drakiády

odjezd: v 10.03 linkovým autobusem, návrat ve 12.56 

 

Divadlo Radost - Mach a Šebestová

termín: 24.10. 2018

místo: Brno

cena: 30,- Kč na dopravu, představení hrazeno z TF

pro žáky 3. a 4. ročníku

 

Listopad:

výukový program E-liška ( pro ZŠ i MŠ)

termín: 5. 11. 2018 od 9 hod.

místo: třída ZŠ

cena: 60,- Kč bude hrazeno z třídních fondů

 

Divadlo Radost + muzeum Anthropos Brno - termín bude upřesněn

 

Prosinec:

Mikulášská nadílka

termín: středa 5. 12. odpoledne

Kouzelnické vystoupení s názvem „Harry Poter ve škole“

termín: 11. 12. 2018 v 9 hod.

místo: jídelna ZŠ

cena: 1 600,- Kč celkem ( hrazeno z fondu nebo výtěžku z drakiády ?)

Vánoční dílnička ( i tvoření z písku) s vystoupením dětí dramatického kroužku

termín: středa 19. 12. 2018 od 15,30

místo: v prostorách celé školy

Vánoční besídky pro MŠ i ZŠ

termíny: 20. 12. v MŠ a 21. 12. v ZŠ

 

Leden:

výchovný koncert s názvem „ Písničkový slabikář“

termín: 8. 1. 2019 v 8,30 hod.

místo: jídelna ZŠ

cena: 50,- Kč ( hrazeno z fondu)

Divadélko pro školy (Hradec Králové) vystoupení s názvem „Pohádky Karla Čapka“

termín: 16. 1. od 10,15 hod.

místo: herna MŠ

cena: hrazeno z fondu

VIDA Centrum + výukový program 

termín: 25. 1. 2018

místo: Brno

cena: doprava, program hrazen z TF

pro žáky 3. a 4. ročníku

 

V průběhu I. pololetí budou rodiče včas informování o neplánovaných, ale zajímavých akcí, kterých se případně ještě zúčastníme.


 

Vyhodnocení dotazníků

Během prvního týdne školního roku byly rodičům dětí z MŠ a žáků ze ZŠ rozdány dotazníky, sloužící  k analýze současného stavu naší školy.

Bohužel, jen malý počet rodičů se zapojilo do tohoto dotazníkového šetření, proto výsledky nejsou tak objektivní. I přesto děkuji těm málo rodičům, že si udělali čas na vyplnění dotazníku, za jejich připomínky a postřehy. Určitě se nad nimi zamyslíme a bude-li to v našich silách a možnostech, budeme je řešit.

 V dotazníkovém šetření se rodiče shodli na tom, že atmosféra školy je pozitivní, že o dění ve škole mají dostatek informací, s učitelkami mohou kdykoliv konzultovat záležitosti, které se týkají jejich dětí.

Podle názoru většiny rodičů dává úroveň výuky a výchovy ve škole dětem dobré základy pro další vzdělávání a úroveň školy se zvyšuje. K tomuto postřehu přispělo i to, že jsme v tomto školní roce zakoupili řadu výukových programů ke zpestření výuky, se kterými žáci pracují jak na počítačích, tak i na interaktivní tabuli a i proto úroveň výuky stoupá. Nadále se budeme snažit o zvyšující se  úroveň naší školy.

Všechny nás potěšilo, že by rodiče naší školu doporučili svým známým, že kladně hodnotí individuální přístup k žákům a za silnou stránku považují rodinný a přátelský přístup všech zaměstnanců.

I v tomto dotazníkovém šetření rodiče opět uvedli, že slabou stránkou školy je neutěšený stav celé budovy, zejména střechy.

Žádost o opravu střešní krytiny byla podána před více než 10-ti lety k projednání zřizovateli. Bohužel, oprava si žádala velké finanční prostředky, které v minulých letech zřizovatel nemohl poskytnout. V loňském roce bylo třeba řešit havarijní stav budovy, musela se uvolnit nemalá finanční částka na opravu tohoto stavu. Věřím, že se v nejbližší době situace o stavu celé budovy školy bude řešit – pro zachování školy v naší obci do budoucna.

Rodiče by si přáli uspořádat besedu s odborníkem na téma školní zralost, poruch učení, hyperaktivita...V příštím školí roce se budou konat v MŠ tematická setkávání s rodiči v rámci projektu EU „Šablony II“, kde se touto problematikou budeme zaobírat. Pro rodiče ZŠ (podle zájmu) můžeme uspořádat besedu s odborníkem z PPP Boskovice. O termínu besedy budete včas informováni.

Závěrem bych vám chtěla ještě jednou poděkovat za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku, za vaše postřehy a názory.

Mohu vám za celý kolektiv naší školy slíbit, že se i nadále budeme snažit pracovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, budeme se snažit o ještě lepší spolupráci s vámi.

Vždyť my všichni chceme mít krásnou školu plnou spokojených dětí.

                                                                                                                      Bohumila Jeřábková