Vyhlášení zápisu žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

na školní rok 2018/19

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice oznamuje rodičům dětí, narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dne 18. 4. 2018 v budově školy v době

od 13.30 do 15,30 hod.

Žádáme rodiče, aby přinesli rodný list dítěte.

Dne 5. 3. 2018

Vyhodnocení dotazníků

Na rodičovské schůzce, která se konala 28. 8. 2017 byly rodičům rozdány dotazníky, sloužící  k analýze současného stavu naší školy.

Velice nás potěšilo, že se rodiče zapojili do tohoto dotazníkového šetření v tak velkém počtu. Téměř všechny rozdané dotazníky se vrátily vyplněné. Proto děkuji všem rodičům, kteří si udělali čas na vyplnění dotazníku, za jejich připomínky a postřehy. Určitě se nad nimi zamyslíme a bude-li to v našich silách a možnostech, budeme je řešit.

 V dotazníkovém šetření se rodiče shodli na tom, že atmosféra školy je pozitivní, že o dění ve škole mají dostatek informací, s učitelkami mohou kdykoliv konzultovat záležitosti, které se týkají jejich dětí.

Podle názoru většiny rodičů dává úroveň výuky a výchovy ve škole dětem dobré základy pro další vzdělávání, ale ve dvou případech se domnívají, že celková úroveň školy se nezvyšuje, že je stejná. V tomto školní roce jsme zakoupili řadu výukových programů ke zpestření výuky, se kterými žáci pracují jak na počítačích, tak i na interaktivní tabuli, proto se domnívám, že úroveň výuky, díky moderním technologiím a didaktickým pomůckám stoupá. Přesto se i nadále budeme snažit o zvyšující se  úroveň naší školy.

Všechny nás potěšilo, že by rodiče naší školu doporučili svým známým, že kladně hodnotí práci celého učitelského sboru, individuální přístup k žákům a spolupráci se školou.

Kladně ohodnotili také pořádání edukačního programu pro předškoláky a pořádání spousty aktivit sportovních i kulturních.

Za silnou stránku dále považují to, že je MŠ a ZŠ v jedné budově, malý počet žáků ve třídě a tím jsou zajištěny dobré podmínky pro individuální práci s žáky.

Za  slabou stránku školy rodiče považují celkový stav budovy, zejména střechy, zdá se jim malá finanční podpora ze strany zřizovatele a nezájem celého zastupitelstva o dění školy.

Žádost o opravu střešní krytiny byla podána před více než 10-ti lety k projednání zřizovateli. Bohužel, oprava si žádala velké finanční prostředky, které v té době a i v dalších letech zřizovatel nemohl poskytnout. Až nyní, kdy je třeba řešit havarijní stav budovy, se musela uvolnit nemalá finanční částka na opravu budovy. Za havarijní stav části budovy může z velké míry dlouhotrvající špatný stav střechy a neopravené svody.

Další vaše připomínka se týkala personální podpory v MŠ. V minulém školní roce pracovala v MŠ školní asistentka, která byla hrazena z projektu EU a mohla pracovat ve školce jen jeden rok. Od září 2017 pracuje školní asistentka v ZŠ. Personální podporu v MŠ jsme vyřešili přijetím  učitelky na zkrácený úvazek, protože Školský zákon ukládá od 1. 9. 2017 povinnost překrývání učitelek v MŠ nejméně 2 hod. - v našem případě je to při pobytu venku. Myslím, že váš požadavek jsme tímto splnili.

Jen malé procento z vás by si přálo uspořádat besedu s odborníkem na téma školní zralost, poruch učení, hyperaktivita...Přesto věřím, jestli zajistíme přednášku, že se ji zúčastní většina rodičů. O termínu besedy budete včas informováni.

Závěrem bych vám chtěla ještě jednou poděkovat za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku, za vaše postřehy a názory.

Mohu vám za celý kolektiv naší školy slíbit, že se i nadále budeme snažit pracovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, budeme se snažit o ještě lepší spolupráci s vámi.

Vždyť my všichni chceme mít krásnou školu plnou spokojených dětí.

                                                                                                                      Bohumila Jeřábková

 

 
 
 
 

Další informace o probíhajícím projektu  na škole.

Dne 22. 1. 2018

Jednou z úspěšně zakončenou aktivitou, kterou jsme realizovali v rámci projektu „Inkluze v ZŠ“, bylo setkávání s rodiči dětí předškolního věku.

Uskutečnily se 4 setkání s rodiči v průběhu čtyř po sobě následujících měsících. Cílem tohoto setkávání bylo poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem jejich dětí do základní školy. Hlavním obsahem byla školní připravenost a zralost dětí ke vstupu do ZŠ. Zajímavé byly i ukázky psychosomatických her, do kterých se zapojili rodiče s dětmi.

Všechna setkávání probíhala v přátelské atmosféře a věřím, že rodiče odcházeli spokojeni a bohatší o nové poznatky a zkušenosti z oblasti školní zralosti.

Další úspěšně zakončenou aktivitou bylo zřízení funkce školního asistenta v MŠ. Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.

Tato šablona byla velkým přínosem pro kvalitní individuální práci s dětmi, které potřebovaly zvláštní péči a posloužila k rozvoji jejich schopností a dovedností. Je škoda, že  byla financována z evropských fondů  jen na jeden školní rok.

V rámci těchto dvou aktivit jsme zakoupili i řadu pomůcek a výukového materiálu. Mezi nejdůležitější patří zabudování interaktivní tabule do mateřské školy a pořízení celé řady výukových programů. Také byly zakoupeny nové dřevěné didaktické pomůcky, které posloužily ke kvalitní individuální  práci školního asistenta i učitelek v MŠ.

O zdárném ukončení projektu budeme informovat v dalším příspěvku.

                                                                                                          Zapsala: Bohumila Jeřábková

 

 

Kulturní a sportovní akce  ve II. pololetí školního roku 2017/2018

    
Únor:
1. Beseda na téma ,,Zdraví dětem´´ (MŠ - ,,Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa´´, ZŠ - ,,Cvičíme se Zdravíkem
    a Jedlíkem´´)
    termín: 12. 2. 2018 0d 9 hod
    místo - herna MŠ a malý sál KD
    cena: hrazeno z provozních nákladů školy (ONIV)
 
2. Tradiční Velký dětský karneval
    termín: 17. 2. 2018 v 15 hod
    místo: KD
    cena: vstupné dobrovolné 
 
3. Výchovný program ,,Etiketa školní řád´´ pro ZŠ - téma - ,,Jak se mám chovat´´
    termín: 21. 2. 2018 - 8 hod - 11 hod - rozděleno po třídách
    místo: třída ZŠ
    cena: 3000 Kč - hrazeno z provozních nákladů školy (ONIV)
 
 4. Výlet ,,za vysvědčení´´ - BONGO Brno
     termín: 22. 2. 2018, odjezd: v 8 hod, návrat: cca ve 12.30
     místo: Brno
     cena: 60 Kč za dítě  - vstupné + doprava hradí škola
         
 
Březen:
1. pořad ,,Lišák Foksík aneb Bezpečně k cíli´´ - ZŠ a MŠ
    termín: 15. 3. 2018 v 10.30 hod
    místo: herna MŠ
    cena: 2 000 Kč (hrazeno z výtěžku karnevalu)
 
2. exkurze do Domu přírody v Moravském krasu - výukový program ,,Jak se staví jeskyně´´
    termín: 6. 3. 2018 v 9 hod
    cena: 80 Kč + cestovné 20 Kč = 100 Kč - hradí rodiče
    odjezd: v 8.30 od školy
 
 
Duben:
1. představení ,,Bajky pana Ezopa´´ - MŠ a ZŠ
    termín: 3. 4. 2018 v 8 hod
    místo: herna MŠ
    cena: 50 Kč - hradí rodiče
  
2. pohádka ,,Kocourek Modroočko´´ - divadlo Špilberg - MŠ a ZŠ
    termín: 11. 4. 2018 v 9 hod
    místo: herna MŠ
    cena: 3 200 Kč  (hrazeno z výtěžku karnevalu)
 
Květen:
1. kreativní tvoření s pískem
    termín: 2. 5. 2018 v 9 hod
    místo: herna MŠ a třída ZŠ
    cena: 60 Kč  (hrazeno z fondu a výtěžku karnevalu)
 
2. pohádka ,,Princezna se zlatou hvězdou na čele´´
    termín: 30. 5. 2018 v 8.30 hod
    místo: kino Blansko
    cena: 70 Kč vstupné + 20 Kč cestovné = 90 Kč - hradí rodiče
 
3. muzeum Blansko - prohlídka expozice
    termín: 30. 5. 2018 v 10.00 hod
    cena: vstupné bude hrazeno z provozních nákladů (ONIV)
 
Červen:
Tradiční akce:
1. Olympiáda MˇˇS
2. Školní výlet
3. Bowling Boskovice
4. Pasování předškoláků
5. Výlet po okolí Sebranic (Lysice, Kunštát, Rudka, Boskovice)
 
Přesné termíny budou včas uvedeny.