Vize školy

 

VIZE ŠKOLY

 

Zdravá škola plná zábavy a poučení

Za radostí a zábavou chceme vidět nejen zdravé děti a šťastný úsměv,

ale i zaměstnané ruce a mysl dětí

 

 

 

FILOZOFIE ŠKOLY

 

Za základní a integrující principy považujeme:

  • respekt k přirozeným potřebám jednotlivce, rozvíjení komunikace a spolupráce.

  • snahu vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postupy,tak aby se na nich dalo v dalším životě stavět.

  • znát hodnotu zdraví a snažit se je udržovat a posilovat

  • vytvoření bezpečného prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře a kde se nebojí projevovat a říci svůj názor a kam by se rád vracel

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází z analýzy „počátečního stavu“, akceptuje spolupráci s rodiči, zřizovatelem a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte.

Účelem této koncepce je nastínit možnost dalšího směřování školy v následujícím období (2017-2019) a vybudování konkurenceschopné školy, poskytující základy kvalitního vzdělání.

Koncepce bude směřovat k zlepšení image školy, jako jediné správné cesty ke zvýšení počtu žáků na škole a zamezení odlivu žáků na okolní školy.

 

ZŠ a MŠ Sebranice je vzdělávací institucí, která jako součást výchovně vzdělávací soustavy poskytuje předškolní a základní vzdělání, vycházející z dokumentu vydaného MŠMT – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání.

V dřívějších letech se základní škola potýkala s malým počtem žáků – průměrný počet na třídu nedosáhl počtu 12-ti, bylo nutné žádat zřizovatele o udělení vyjímky v počtu žáků. Od školního roku 2016/17 se situace zlepšila, základní škola je dostatečně naplněna a do budoucna se bude počet žáků v základní škole zvyšovat. Školní družinu využívá od 12-ti do 20-ti žáků a mateřskou školu navštěvuje 25 dětí. Kapacita mateřské školy je poslední roky zaplněna, všem zákonným zástupcům však nebylo vyhověno – v posledních letech se vydalo několik rozhodnutí o nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Situace se i nadále nezlepší, navýšení kapacity mateřské školy není možné z hygienických důvodů a rozšíření prostor by bylo neekonomické.

Nadále preferujeme školu „rodinného typu“, v níž neexistuje anonymita mezi učitely, žáky a rodiči – všichni se znají a mají k sobě blíž. Základní škola tak dokáže lépe zajistit individuální rozvoj žáků, respektuje jejich individuální potřeby, což je jednou z kladných stránek školy.

Organizace má celkem 7 zaměstnanců, z toho 2 učitelky pro předškolní vzdělávání se středním vzděláním , 2 aprobované učitelky na 1. stupeň ZŠ, kuchařku a uklízečku, na částečný úvazek pracuje školník a vedoucí stravování.

 

I. Rozbor současného stavu činnosti a vybavení školy

Základní vzdělávací program základní a mateřské školy je Rámcový vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání.

Vypracovaný Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání je v souladu s výše uvedenými dokumenty a odráží konkrétní podmínky a potřeby při vzdělávání žáků ZŠ a dětí v MŠ. Je možno konstatovat, že pedagogický sbor významně pokročil v jeho realizaci a že se podařilo úspěšně zavést ŠVP do praxe.

Učitelky obou škol využívaly aktivní metody práce – volnější způsob organizace výuky v kontextu zefektivnění výuky, usilovaly o propojení školy se životem v obci a okolím.

V práci školy byl kladen důraz na některé aspekty:

 1. Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost a možnosti.

  Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na webových stránkách jiných škol, porovnávání výročních zpráv sousedních škol, účast na propagačních akcích školy.

  Naše škola má možnost prezentovat svoji výbornou výchovně vzdělávací práci na webových stránkách školy a tak se rodiče mohou seznámit s činností školy, s programy výchovné práce, s jejími výsledky, s kulturními a sportovními akcemi školy a popřípadě s námi komunikovat a reagovat na naše podněty a příspěvky formou dotazníkového šetření.

 2. Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní a předškolní docházky jejich dítěte.

  Jde v podstatě o potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytované vzdělávání je na stále vyšší úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná.

  Při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů na škole. Webové stránky nenahradí osobní kontakt s rodiči, který je na škole na velmi dobré úrovni - rodiče mají možnost navštívit vyučování a mohou pobývat v MŠ během dne, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelky. Zde rodiče ocení nejvíce otevřenost školy.

  Snažíme se zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty – dobrá kázeň žáků, obsah učiva přiměřený možnostem žáků, spoluúčast  rodičů, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy.

 3. Zjišťování potřeb žáků ZŠ a dětí MŠ.

  Objasňování případných korekcí jejich nereálných požadavků.

  Péče o ně v době, kdy to potřebují. Byl kladen zřetel na individuální zvláštnosti a přístup k dětem.

 4. Vytváření příznivého klimatu ve škole.

  Za velký klad považujeme skutečnost, že oba subjekty sídlí v jedné budově a tím je spolupráce mezi učitelkami ZŠ a MŠ na výborné úrovni - výměna zkušeností, porady, společné akce, denní kontakt mezi učitelkami ZŠ a MŠ , také mezi žáky obou škol..To vše přispívá k vytvoření přátelské atmosféry, kde panuje klid a důvěra a ke snadnějšímu přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Na začátku každého školního roku ředitelka školy předkládala pedagogům a školské radě ke konzultacím celoroční plány činnosti školy, které vycházely z dlouhodobé koncepce. Cíle byly reálné a v rámci stanovených priorit se plnily.

Škola dbala o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny dětí. Usilovala o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistila žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Nepodařilo se nám zrekonstruovat školní dvůr pro zajištění pobytu žáků ZŠ na čerstvém vzduchu o přestávkách .Plánovaná rekonstrukce neproběhla z důvodů řešení priorit při rekonstrukci školy, plánuje se v dohledné době a vše závisí na finančních předpokladech zřizovatele školy

Vyučující byli motivováni k pořádání akcí ozdravného, sportovního a kulturního charakteru pro žáky v rámci výuky předmětů i v mimoškolní činnosti, zařazování pohybových forem do vyučovacích hodin, plnění cílů z projektů školy ( zdravé zuby, Normální je nekouřit, Recyklohraní, Soutěž s panem Popelou, výlety po okolí, divadelní představení, výchovné koncerty, sportovní soutěže a akce ...)

Škola usilovala o výrazné diferencování hodnocení a klasifikaci chování žáků. Vyučující se sjednotili v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovali kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, rozebírali s žáky a vedli je k pochopení nevhodnosti takového chování. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívali spolupráci s rodiči. Na škole působí metodik prevence patologických jevů a chování žáků.

Při kontrolní činnosti se ředitelka zaměřila na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje a přihlíží na hodnocení školského poradenského zařízení. Zda usiluje o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků při kontaktu s pracovníky školy.

Ve škole je vedena veškerá potřebná dokumentace vyplývající z právní subjektivity školy, zpracovány jsou příslušné novely k zákonům a vyhláškám. Jsou vypracovány vnitřní směrnice a řády, prováděny jejich aktualizace a doplňky, pravidelně jsou prováděny předepsané revize, školení zaměstnanců v rámci BOZP a zapojení zaměstnanců do DVPP a samostudia.

V oblasti materiálního vybavení školy jsme dosáhli velkého zlepšení a to díky zapojení školy do projektů EU, které vyhlásilo MŠMT v rámci OP VVV ( Peníze do škol, Šablony do ZŠ a MŠ I. A II.) Byly zakoupeny výkonnější počítače do ZŠ, interaktivní tabule do tříd ZŠ a herny MŠ, barevná a černobílá tiskárna pro účely obou škol, nové výukové programy a didaktické pomůcky.

Řešil se havarijní stav budovy zapříčiněný zatékáním dešťové vody do základů ( propadající se klenba v ložnici MŠ a narušená statika ve třídě ZŠ). Při rekonstrukčních pracích spolupracovali všichni zaměstnanci a podíleli se na vytvoření improvizovaných pracovních podmínek na škole, aby nedošlo k omezení a přerušení provozu základní školy.

Dále se řešilo odstranění vlhkosti z vnitřních stěn – odstranění omítek a vysychání stěn, oprava omítek v ložnici MŠ, která se po rekonstrukci změní v tělocvičnu ZŠ. Provedlo se vyklizení kabinetu, okopání zvlhlých stěn, odstranění podlahy a provedení nového zásypu a záklopu. V opravené místnosti bude ložnice pro MŠ. Odstraňování vlhkosti z přízemní části budovy je dlouhodobí proces.

 

II. Stanovení hlavních cílů koncepce rozvoje školy.

 

 1. Image školy:

  Upevnit pozici školy v obci a ještě více ji zapojit do veřejného života.

  Posilovat vztah žáků, rodičů a veřejnosti ke škole a tím předejít odlivu žáků do jiných škol.

  Dostat ZŠ a MŠ do povědomí občanů i v okolních obcích, jako spolehlivý prostředek k předškolnímu a základnímu vzdělávání a umožnit rodičům dětí z okolních obcích umístit děti do naší školy.

 

Prostředky:

Intenzivní spolupráce s rodiči, kteří musí být objektivně informováni o studijních výsledcích a chování žáků a dětí:

 • třídní schůzky a častější individuální rozhovory

 • nově zavést ukázkové hodiny pro rodiče v ZŠ, možnost účasti na vyučování,

 • pokračovat v edukačně stimulačním programu pro předškoláky,

 • odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči

 • více společných kulturních a sportovních akcí s rodiči

Rozvíjet oboustranný tok informací, prohloubit možnosti dosavadních forem:

 • využívání webových stránek školy – musí lépe sloužit vzájemné komunikaci,

 • zařízení schránky důvěry

Veřejnosti poskytnout informace o škole:

 • příspěvky do zpravodaje obce a regionálních novin

 • pokračovat s organizováním kulturních akcí školy pro veřejnost ( besídky, karneval)

 • zapojovat se do tradičních oslav v obci ( dětský den,“pálení čarodějnic“, vítání občánků..)

 

 1. Výchovně – vzdělávací proces:

  Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí. Důležitý je i posun od předávání informací, pouček a dat učitelem k rozvíjení klíčových kompetencí žáků, které je naučí samostatnému řešení problémů, vyhledávání, třídění a zpracování informací a motivují je k učení.

  Cílem výchovně vzdělávacího procesu musí být dosažení individuálně rozdílného maxima jednotlivých žáků prostřednictvím dobře nastaveného ŠVP pro základní vzdělávání, který navazuje na ŠVP pro předškolní vzdělávání.

Dosáhnout otevřené, klidné a sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učitelem a žákem – ale současně na respektu a toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti.

Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho sebevědomí a podněcovat jeho všestranné aktivity.

ZŠ i MŠ Sebranice musí být synonymem výborné úrovně výuky.

 

Prostředky:

 Oblast výuky a výchovy:

 • Intenzivně pracovat v souladu se ŠVP, vytvořit maximální podmínky pro jeho úspěšnou realizaci,

 • promyšlené plánování a bezprostřední příprava vzdělávací práce (písemné přípravy učitelek)

 • stanovení cílů respektující věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo (skupinová a individuální práce)

 • vhodně zvolené formy práce a aktivní metody výuky

 • volnější způsob organizace výuky v kontextu zefektivnění výuky

 • učit žáky využívat informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve více předmětech ( umístění výkonnějších počítačů do tříd)

 • položit kvalitní základy výuce anglického jazyka,

 • využívat srovnávací testy a dotazníky pro žáky a rodiče,

 • účastnit se meziškolních soutěžích ( spolupráce se ZŠ Kunštát, Svitávka, Voděrady

 • pokračovat v edukačně stimulačním programu pro předškoláky,zajistit bezproblémový přechod do první třídy,

 • pokračovat v zavedených rituálech ( „pasování školáků“, návštěvy v ZŠ – účast na vyučování)

 • zajistit plnění časového rozvrhu tematických plánů

 • vytvořit podmínky pro kvalitní práci školní družiny – nadále pracovat tak, aby činnost pro žáky byla zajímavá, různorodá a přitažlivá, rozvíjela poznání a dovednosti

 • podporovat rozvoj komunikace mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem.

 

Oblast péče o všestranný rozvoj dětí

Péče o talentované děti:

Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami:

Péče o tělesný rozvoj:

 

Péče o estetický rozvoj žáků:

 

Výchova ke zdravému způsobu života:

  • konzultace učitelů s žáky a rodiči,

  • účast na olympiádách a sportovních soutěžích,

  • využití zájmových kroužků, rozšíření činností, které budou vycházet především ze zájmu žáků i dětí v MŠ.

  • individuální přístup, konzultace učitele s pracovníky PPP, dětským lékařem a školním asistentem,

  • úzká spolupráce s rodiči- prohlubovat součinnost školy a rodiny,

  • usilovat o soulad ve výchovném působení.

  • nadále podporovat u dětí co nejpestřejší pohybové, relaxační a sportovní aktivity k vytvoření silného a stálého návyku, který by byl motivačním činitelem v prevenci patologických jevů.

  • vytvořit dostatečné zázemí pro sportovní aktivity – plavecký výcvik i pro děti v MŠ, zimní sportování – bruslení , lyžování, zájmový aerobik,účast na sportovních soutěžích, pořádaných okolními školami, pořádání sportovních dnů

  • v rámci školní družiny uskutečňovat cyklistické a turistické výlety po okolí.

  • účastnit se divadelních a filmových představení, výchovných koncertů,

  • zajišťovat kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost (besídky,prezentace práce dramatického kroužku),

  • podílet se na výzdobě školy

  • nově vybavit vhodným nábytkem hernu MŠ a dokoupit nábytek do tříd ZŠ

  • realizace projektů v oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů,

  • spolupráce s profesionály ( účast na akci „Den s policií v Blansku, besedy na vhodná témata – hasiči, záchranáři, apod.),

  • dodržovat zásady zdravé výživy a pitný režim na škole, v MŠ i nadále podporovat projekt „Zdravé zuby“

  • rozvoj ekologického myšlení dětí – zařídit koutek na tříděný odpad, i nadále plnit úkoly v rámci celostátního projektu „Recyklohraní“

  • v oblasti enviromentální výchovy se mimo jiné zaměřit na praktické plnění úkolů – zakládání koutku živé přírody, půldenní vycházky do přírody, exkurze – čistička odpad. vod, zemědělské objekty, zahradnictví...

 

 1. Oblast personální:

 • Udržet dosavadní úroveň pedagogického sboru a jeho odbornou způsobilost.

 • Zaměřit se na prevenci syndromu vyhoření zejména ve vyhledávání oblastí, ve kterých by se mohli jednotliví pracovníci angažovat – rozšiřování znalostí formou samostudia a účastí na seminářích DVPP, vzájemné předávání zkušeností, ukázkové hodiny pro rodiče.

 • K motivaci využívat nadtarifní složku platu – osobní příplatky, odměny.

 • Podpora a udržení výborných mezilidských vztahů na pracovišti mezi učitelkami i mezi provozními zaměstnanci, vstřícné chování a jednání při plnění úkolů nad rámec svých pracovních povinností.

 • Vytváření příznivého klimatu ve škole, který je důležitý při plnění náročných úkolů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu.

 

4. Řídící a kontrolní činnost školy.

1. Uplatňovat v co největší míře participativní způsob vedení, zvyšovat aktivní podíl

pracovníků školy na řízení a zlepšování práce školy, dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy.

2. Sledovat připravované změny ve školství a přizpůsobovat těmto požadavkům činnost

školy – zejména aktuální změny ve Školském zákoně a v Zákoníku práce.

3. Vytvářet podmínky k pokračování zahájené cesty proměny tradiční školy.

4. Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém kolektivu, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci a posilovat pocit zodpovědnosti za výsledky práce školy.

5. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti znalosti jazyků, práce s PC a IT, poznávání nových progresivních metod a forem práce.

6. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy, další zkvalitnění a zefektivnění práce ve vyučovacích hodinách a při činnostech v MŠ.

7. V řídící práci operativně reagovat na výchovné a provozní potřeby školy, využívat koordinace práce ředitelky a zaměstnanců na pravidelných poradách k efektivnímu zajištění úkolů.

8. Účelně hospodařit s finančními prostředky na mzdy a provoz a vytvářet situace ke zlepšování hospodaření školy.

 

Prostředky

Kontrolní činností ředitelky zjišťovat, jak se daří plnit úkoly stanovené koncepčním plánem školy a ročními plány práce ve všech oblastech školní činnosti

- výchova a vzdělávání

- provoz školy, budování a zařizování

- plnění pracovního řádu a všech zákonných a vnitřních norem všemi zaměstnanci

O každé provedené kontrole bude veden záznam, s výsledkem kontroly bude pracovník seznámen

Výsledky kontrol budou vyhodnocovány, stanoven program opravných opatření a provedena následná kontrola.

Kontrolu bude provádět ředitelka školy. Při kontrolní činnosti bude brán zřetel i na názor zainteresovaných stran.

 

 1. Oblast spolupráce se zřizovatelem:

  Se zřizovatelem dodržovat co nejtěsnější vztahy při plánování a realizaci akcí a to jak v oblasti ekonomické, tak i společenské ( účast zástupců obce na kulturních a společenských akcích pořádaných školou).

  Realizace projektů, rekonstrukce a modernizace školy je závislá od finanční podpory ze strany zřizovatele – plánování ročních rozpočtů školy a jejich schválení.

   

 1. Finanční zdroje a materiální vybavení školy:

  Státní prostředky

  zlepšovat vybavenost tříd moderními pomůckami (ONIV)

  - využívat možnosti finanční motivace pracovníků školy.

  Prostředky na provozní náklady školy od zřizovatele:

  - udržovat školní budovu v dobrém technickém stavu,

  - provádět nutné revize, opravy a rekonstrukce, nebo plánované investiční akce

  - zlepšovat vybavení školy pomůckami a učebnicemi, multimediálním zařízením pro výuku

  Prostředky z EF:

  zapojení do vyhlášených projektů EU pro školy

   

7. Výhledové rekonstrukční a investiční akce školy:

Protože v Sebranicích nedochází k odlivu mladých lidí - vyrůstají zde nové rodinné domy – a tak lze předpokládat, že dětí bude přibývat, proto počítáme s rozsáhlýmí investičními a rekonstrukčními akcemi školy.

Prioritou je:

- výměna střešní krytiny na celé budově. Při výměně se bude postupovat tak, aby do budoucna byla možná půdní vestavba. Jako první záměr vybudovat dvě moderní učebny pro ZŠ a kabinety pro učitelky se realizovat nebude. Půdní vestavbou bude jen místnost pro větší kabinet, který by sloužil oběma školám.

- Výměna okapů a svodů na celé budově.

- Nová fasádní omítka na celé budově školy a zateplení stěn, lemující školní dvůr

- Modernizace herny MŠ ( nový nábytek, stoly, židle, podlahová krytina, pomůcky a hračky).

Dalším záměrem je:

- celková rekonstrukce elektroinstalace v celé budově

- zakoupení nábytku do ředitelny

- zakoupení myčky na nádobí do školní jídelny

- výměna vchodových dveří a oken vedoucí na školní dvůr

- stavební úprava (zvětšení prostoru vybouráním nevhodné příčky) a modernizace šatny ZŠ (nový nábytek)

Uvedené akce jsou dlouhodobé a budou realizovány po důkladném projednání se zřizovatelem a budou také závislé na finančních možnostech obce.

 

Krátkodobé akce k zajištění lepších podmínek:

 • rekonstrukce školního dvorku k organizování relaxačních aktivit o přestávkách a v odpoledních činnostech

 • v přízemních prostorách bude zřízena tělocvičny pro ZŠ a nová prostornější ložnice pro MŠ

 • dle potřeby dokupovat nádobí do školní kuchyně

 • oprava poškozených žaluzií do oken ve třídách ZŠ i MŠ

 • provést nátěry radiátorů

 • výměna podlahové krytiny ve třídě ZŠ ( po opravě havarijního stavu budovy)

 

 

 8. Podmínky k dosažení stanovených cílů

Jak toho všeho chceme dosáhnout?

 • mít schopné, nadšené a ochotné učitele a ostatní zaměstnance

 • mít podporu a dobrou spolupráci se zřizovatelem, rodičovskou veřejnosti

 • mít dobré materiální vybavení

 • mít stanoveny jasná pravidla chodu školy

 • mít možnost dobře odměnit aktivní zaměstnance školy

 • využívat nabídek soustavného odborného vzdělávání učitelů

 • naučit se efektivně využívat informační zdroje

 • provádět kontrolu a analýzu výsledků práce, sebereflexi

  

 9. Závěr

 Tato koncepce představuje základní body možné orientace školy v následujícím období. Ideální by bylo dosažení všech vytyčených úkolů v plné míře. Rozhodující pro to však jsou jak objektivní předpoklady, související z velké části s ekonomickými faktory, tak především přístup všech zainteresovaných stran.

Koncepční plán je vytvářen na nejbližší období. Proto je tento plán otevřený pro všechny pozitivní změny a bude každoročně doplňován a přizpůsobován měnícím se vnějším i vnitřním podmínkám.


Platnost od 1. 9. 2017

Vypracovala: Bohumila Jeřábková – ředitelka školy